Výroční zpráva za rok 2017

22. listopadu 2018 v 10:19 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy
Vážení přátelé,
další rok je již minulostí a tato výroční zpráva je příležitostí poděkování a ohlédnutím se za rokem 2017. Pokusím se zhodnotit, jak se nám podařilo pomáhat sociálně vyloučeným romským občanům, pracovníkům městských úřadů, představitelům měst a Zlínského kraje. Spolek ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. byl zapsán do Veřejného rejstříku Brno dne 1. 1. 2014 pod značkou L 942, vedená u Krajského soudu v Brně. Od 1. 6. 2010 máme registraci sociální služby "Terénní programy", identifikátor 6583408 a naší cílovou skupinou obyvatel jsou etnické menšiny. Sociální služba je určena především klientům v romských lokalitách Zlínského kraje. Věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku.
V roce 2017 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou bylo a je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a také efektivně hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a města Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice a Valašské Meziříčí.Terénní program fungoval díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již dvanáctým rokem a tato práce je pro nás také závazkem, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené.Za velký úspěch považujeme pomoc při ubytování romským rodinám z ubytovny Podhoran v Bystřici pod Hostýnem, kdy v květnu 2017 došlo k odkoupení ubytovny Podhoran městem a rodiny musely ubytovnu opustit. V této lokalitě došlo k odchodu ARGO, Společnost dobré vůle Zlín a od června 2017 nebylo zapotřebí ve městě vykonávat sociální službu terénní programy. S potěšením musím konstatovat, že spolupráce s představiteli měst při řešení romské problematiky je rok od roku čím dál lepší. Společnými silami se snažíme řešit vzniklé a nejpalčivější problémy, které tuto cílovou skupinu provází. Ne vždy se vše vyřeší, ale společná jednání jsou na velmi dobré úrovni.
Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2017 přispěli finanční částkou na pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 800 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2017 v Kroměříži v lokalitě Račín, Holešově v lokalitě Bořenovská, Uherském Brodě v lokalitě Větrná a ve Valašském Meziříčí, kde působili domovníci ve třech lokalitách města. Jednalo se o lokalitu Zašovská, Schlauttaerova a Jičínská. Od května 2017 z výše uvedených důvodů ukončil činnost domovník v Bystřici pod Hostýnem a byl zřízen nově v lokalitě Nový Dvůr v Kunovicích. Na tuto pozici jsou po celá léta vybírání pouze romští obyvatelé lokalit, kteří si dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Je zapotřebí připomenout, že ve většině lokalit, kde působí domovníci, bydlí z větší části neromští obyvatelé. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality. Činností domovníků zvyšujeme také zaměstnanost u romské menšiny. Pracovníci získali pracovní návyky a velmi si této práce váží. Usilují o možnost získat tuto práci i další rok. Na tuto pozici se nám hlásí čím dál větší počet lidí, mnohdy za úsměvných situací. Tato aktivita v lokalitách podstatně zklidnila situaci, soužití s většinovým obyvatelstvem a kladně ji hodnotí i představitelé měst.
Poděkování za vstřícný přístup k řešení romské integrace patří Michaele Bláhové - radní Zlínského kraje
Pracovnicím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení organizačních činností a neziskového sektoru
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Mgr. Michaele Vaško - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
Mgr. Jaroslavu Němcovi - starostovi města Kroměříž
Marku Šindlerovi - místostarostovi města Kroměříž
Mgr. Radovanu Klabalovi - vedoucímu sociálního odboru MěÚ Kroměříž
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Uherský Brod
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního MěÚ Kunovice
Mgr. Zdeňku Pánkovi - starostovi města
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefu Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Bc. Jarmile Mužíkové - vedoucí odboru sociálních věcí města Valašské Meziříčí
Bc. Heleně Mynarčíkové - vedoucí oddělení sociální práce a sociálních služeb
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Poděkování patří také všem zaměstnancům ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, z.s. za jejich odvedenou práci při zajišťování sociální služby "Terénní programy", za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a mnohdy také na okraji společnosti. Zaměstnancům, kteří odvádí práci za každého počasí. O jejich dobře odvedené práci hovoří i kladné hodnocení představitelů měst, ve kterých působí. O jejich kvalifikaci a odbornosti svědčí fakt, že jednu pracovnici přijali na sociální odbor v Bystřici pod Hostýnem a druhou na sociální odbor v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem je samostatný uživatel služby, který má stabilizovanou bytovou situaci, umí hospodařit s finančními prostředky, které má k dispozici a má dobré vztahy s rodinou i obyvateli města, ve kterém žijí.Terénní sociální práce (TSP) je specifická forma sociální práce odlišená mimo jiné působením terénního sociálního pracovníka přímo v přirozeném prostředí klientů. TSP je založena na dlouhodobém a intenzivním působení, které v porovnání s klasickou sociální prací umožňuje dosáhnout znatelně vyšší efektivity při řešení některých typů problémů. Základním předpokladem je dobrá znalost prostředí a důvěry mezi pracovníkem a jeho klienty. Základem TSP je individuální přístup ke všem klientům. Sociální služba "Terénní programy"realizace v celkem v 11 městech Zlínského kraje. Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 480 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků. Od května 2017 klesl počet uživatelů služby na 430 a to díky likvidaci ubytovny Podhoran v Bystřici pod Hostýnem.
Počet podpořených uživatelů celkem
480
Z toho mužů
226
Z toho žen
254
Počet dětí celkem
332
Počet rodin celkem
270
Z toho nezaměstnaných celkem
312
Z toho zaměstnaných celkem
66
Ženy na MD celkem
52
Důchodců celkem
50
Z toho ZTP celkem
26
Projekt "Domovníci v lokalitách Zlínského kraje"
Další aktivitou, která přispívá ke zklidnění situace mezi romskou menšinou a většinovou společností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývala v roce 2017 dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 800 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, pleli trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Domovnictví fungovalo v 7 vyloučených lokalitách Zlínského kraje ve městech Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem do dubna 2017, od května 2017 Kunovice, Uherský Brod a Valašské Meziříčí. Tuto aktivitu vítala i města, ve kterých se domovnictví provádělo. Kladně hodnotila Zlínský kraj za poskytnutí dotace na činnost domovníků. V lokalitách bylo uklizeno, domovníci dohlíželi na čistotu a také na obyvatele lokalit, které motivovali k udržování čistoty a dohledu nad dětmi. Od roku 2009 tuto aktivitu podporoval Zlínský kraj ze svého rozpočtu. Domovníci působili na obyvatele domů, aby byl pořádek kolem popelnic, kde se vyhazuje komunální odpad, aby byli nájemníci ohleduplní k majetku města a dodržovali pravidla občanského soužití. Domovníci jsou Romové a velmi si této práce váží. S napětím očekávají každý rok, zda se podaří dotaci získat na další rok, aby mohli začít opět pracovat.
Finanční podpora:
Zlínský kraj
Město Kroměříž
Město Holešov
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Uherský Brod
Město Uherský Ostroh
Město Kunovice
Město Valašské Meziříčí
Výkaz souhrnných příjmů (zisky a ztráty) 2017
Výnosy celkem - 4 372 249,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - 7 603,00

 

Půjčky

22. listopadu 2018 v 9:00 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství
Vánoční půjčka
Říká se, že existuje dobrý a špatný dluh. Dobrý je na hypotéku či rozjezd podnikání a špatný dluh je půjčka na vánoční dárky nebo půjčka na dovolenou. Pokud ale přece jen hodláte letošní Vánoce řešit formou vánoční půjčky, poradíme vám, na co si dát pozor, aby vám dluhy zbytečně nepřidávaly vrásky na čele.

Dluhová spirála roztáčí další problémy


Právě dluhová spirála nebo chcete-li dluhová past je strašákem mnoha spotřebitelů. Bohužel dostat se do ní je až příliš snadné. Jen si to představte. Máte dluh a nestíháte ho splácet, a tak si na splácení půjčíte za ještě horších podmínek. Naskakují nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíte klidně desetkrát tolik, co na začátku, máte několik věřitelů a hrozí vám exekuce. A nejhorší na tom je, že dluh narůstá, i když jej věřitel aktivně nevymáhá. Věřitel totiž často čeká až dluh včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat.

Na co si tedy dát u půjčky pozor, abyste všem těmto nepříjemnostem předcházeli?


Zajímejte se, od koho si půjčujete


Od loňského roku platí nová pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Pro spotřebitele je to jen dobře. Půjčit si můžete jednak od finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva) nebo od nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Právě ti musí mít nově oprávnění, o jehož udělení rozhoduje ČNB, která na jejich činnost poté dohlíží. Do loňského roku totiž těmto firmám stačilo pro půjčování peněz pouze živnostenské oprávnění.
A ještě před tím, než zažádáte o půjčku, doporučujeme prověřit si danou firmu na internetu. Diskuzní fóra jsou plná informací od spokojených i nespokojených klientů, které vám pomohou se rozhodnout.
Pokud už víte, u koho si půjčíte, věřte že i zprostředkovatel půjčky má vůči vám podle zákona řadu povinností. Což v praxi znamená, že musí uvádět:
Informace o tom, kolik vás bude úvěr stát, tj. informace o úrocích, poplatcích, daních, provizích a dalších případných platbách, včetně plateb za možné doplňkové služby, například pojištění schopnosti splácet úvěr.

Vždy se soustřeďte na záhadnou zkratku RPSN

A teď pozor! Obzvlášť si všímejte hodnoty u zkratky RPSN, tedy roční procentní sazby nákladů. Ta vyjadřuje celkové náklady úvěru vyjádřené jako procento z objemu půjčených peněz placené každý rok. Takže pro porovnání ceny úvěru byste vždycky měli sledovat údaj RPSN a nikoli samotnou úrokovou sazbu, která bývá často výrazně nižší. Navíc právě RPSN dává nejlepší obrázek o tom, jaká bude cena úvěru za jeden rok a vy si tak může nejlépe porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů.

Čtěte!

Vězte, že někteří věřitelé mají nastavené smlouvy tak, že stačí jedno nebo dvě opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Proto si opravdu pozorně přečtěte smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abyste ji neporušili jen z důvodu neznalosti smluvních podmínek. Určitě nemusíme opakovat, že kvůli sankcím dluh výrazně narůstá.

I malé půjčky mohou způsobit velké starosti

Právě vánoční půjčky nebo také půjčky před výplatou jsou často v řádech několika tisíc korun. Řeknete si, že jde o malou částku, kterou rychle splatíte, a nehrozí vám tudíž žádné úskalí. Jenže u malých půjček do 5 000 korun, které bývají často inzerovány jako peníze do pěti minut nebo SMS půjčka, nemusí věřitelé uvádět RPSN, proto si dobře přečtěte smlouvu a zjistěte si, jaké jsou celkové náklady spojené s půjčkou.

Rozmyslete si, na co si půjčíte

Jak už jsme psali, o tom, že jsou dobré a špatné dluhy, není pochyb. Rozhodně je třeba rozlišovat, na co si půjčku berete. Když je to na vlastní bydlení, investujete do svého majetku a budoucnosti, a to má smysl. Naopak špatným dluhem je to, čím vydělat nemůžete nebo vám to neušetří žádné peníze. Do této kategorie spadají půjčky na dovolenou nebo vánoční dárky. Váháte-li, zda si půjčit na danou věc, mějte na paměti jednoduché pravidlo: Splátka půjčky by neměla trvat déle než doba, po kterou máte užitek z půjčené věci. Z toho pramení, že je neekonomické půjčit si na dovolenou, která trvá 14 dní a vy ji budete následně splácet třeba i rok. Naopak je v pořádku půjčit si na vlastní bydlení. Splátka hypotéky může být často stejná jako to, co platíte za nájem, a navíc investujete do své budoucnosti.

9 slovíček, bez kterých se neobejdete

Nebankovní půjčky
Nebankovní sektor zahrnuje finanční instituce, které se zabývají obchody s penězi, nejsou však bankami, tzn. nemají bankovní licenci. Nebankovní instituce se soustřeďují především na spotřebitelské úvěry a na rozdíl od bank nemohou přijímat vklady.
Období čerpání úvěru
Je stanoveno ve smlouvě o úvěru, v případě potřeby lze toto období na základě písemné žádosti prodloužit.
P. A. (z latinského per annum)
Znamená za rok nebo ročně. Používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p. a.). Pokud tento údaj u úrokové sazby chybí, je nutné zjistit, zda jde jen o nedopatření a úroková sazba bude počítána ročně, anebo ve vztahu k jinému období, např. měsíčně (per mensem, p. m.), týdně (per septimanam, p. sept.) nebo denně (per diem, p. d.).
Postoupení pohledávky
Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje své pohledávky novému věřiteli.
Půjčka
Znamená závazek, který vzniká na základě uzavření smlouvy o půjčce. Smlouva o půjčce se uzavírá mezi úvěrujícím, tedy tím, kdo půjčuje peníze (věřitelem) a klientem (dlužníkem), tedy tím, kdo si půjčuje. Klient se zavazuje věřiteli splatit zapůjčené peníze do předem dohodnuté doby za předem domluvených podmínek.
RPSN
Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je, aby si klient mohl porovnat jednotlivé nabídky úvěrů mezi sebou a zjistit, který je nejvýhodnější.
Ručitel
Ten, kdo je ochotný zaručit se za závazek dlužníka (klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (klient) nebude splácet.
Sankční poplatek
Poplatek, který se účtuje v případě neplnění dohodnutých podmínek.
Úroková sazba
Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Zpravidla vždy souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny nebo uloženy, ale je pro ni určující mnohem více faktorů. Do úrokové sazby ale nejsou započítány žádné poplatky, proto je pro vás v případě úvěru důležitějším údajem RPSN. V případě vkladů není žádný podobný údaj jako je RPSN definován, a tudíž je třeba si zjistit, jaké poplatky zaplatíme například za předčasné ukončení termínovaného vkladu nebo za výběr v hotovosti.
Zdroj:http://www.radcenafinance.cz/finance/vanocni-pujcka-na-co-si-dat-pozor-kdyz-si-pujcujete-penize/


Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje 2018

22. listopadu 2018 v 8:45 | Mgr. Vlasta Pátková |  Podporují nás
Zlínský kraj na základě Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu schváleného Radou Zlínského kraje dne 27. 11. 2018, č. usnesení 1012/R29/17, ve znění dodatku/ů (dále jen "Pověření"), v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018, v platném znění (dále jen "Akční plán pro rok 2018"), který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2019, poskytl spolku ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018, ze dne 7. 3. 2018, ve znění dodatku.
Sociální služba musí být poskytována/y v rozsahu a kvalitě základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o sociálních službách"), prováděcími předpisy a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 byla spolku poskytnuta ve výši 100 000,- Kč.
 


Výroční zráva za rok 2016

22. března 2018 v 14:05 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy

Vážení přátelé,

další rok je již minulostí a tato výroční zpráva je příležitostí poděkování a ohlédnutím se za rokem 2016. Zhodnotit, jak se nám podařilo pomáhat sociálně vyloučeným romským občanům, pracovníkům městských úřadů, představitelům měst a Zlínského kraje. ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. byl zapsán do Veřejného rejstříku Brno dne 1. 1. 2014 pod značkou L 942, vedená u Krajského soudu v Brně. Od 1. 6. 2010 máme registraci sociální služby "Terénní programy", identifikátor 6583408 a naší cílovou skupinou obyvatel jsou etnické menšiny. Sociální služba je určena především klientům v romských lokalitách Zlínského kraje. Věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku.
V roce 2016 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou bylo a je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a také efektivně hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a města Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice a Valašské Meziříčí.Terénní program fungoval díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již jedenáctým rokem a tato práce je pro nás také závazkem, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2016 přispěli nám finanční částkou na pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 800 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2016 ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Uherském Brodu a k rozšíření došlo ve Valašském Meziříčí. Na tuto pozici jsou po celá léta vybírání pouze romští obyvatelé lokalit, kteří si dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Je zapotřebí připomenout, že ve většině lokalit, kde působí domovníci, bydlí z větší části neromští obyvatelé. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality.
Poděkování patří:
Mgr. Taťáně Valentové-Nersesjan - radní Zlínského kraje
Michaele Bláhové - radní Zlínského kraje
Pracovnicím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
Bc. Kateřině Francové - náměstkyni primátora Magistrátu města Zlína
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Mgr. Michaele Vaško - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
Mgr. Radovanu Klabalovi - vedoucímu sociálního odboru MěÚ Kroměříž
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Uherský Brod
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Mgr. Ivaně Majíčkové - starostce města Kunovice
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního MěÚ Kunovice
Jiřímu Ottovi - místostarostovi města Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefovi Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Poděkování patří také všem zaměstnancům ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, z.s. za jejich odvedenou práci při zajišťování sociální služby "Terénní programy", za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a mnohdy také na okraji společnosti. Zaměstnancům, kteří odvádí práci za každého počasí. O jejich dobře odvedené práci hovoří i kladné hodnocení představitelů měst, ve kterých působí.
Klienti u nás nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.Terénní sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. Na rozdíl od sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.
Terénní programy se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb se jedná o spolupráci s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Sociální služba "Terénní programy"

Realizace v celkem v 11 městech Zlínského kraje.
Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 500 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků.

Počet podpořených uživatelů celkem
500
Z toho mužů
234
Z toho žen
266
Počet dětí celkem
374
Počet rodin celkem
295
Z toho nezaměstnaných celkem
301
Z toho zaměstnaných celkem
86
Ženy n MD celkem
54
ZTP celkem
29
Z toho důchodců
58Projekt "Domovníci v lokalitách Zlínského kraje"

Další aktivitou, která přispívá ke zklidnění situace mezi romskou menšinou a většinovou společností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývala v roce 2016 dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 800 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, pleli trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách. Domovnictví funguje v 8 vyloučených lokalitách Zlínského kraje ve městech Zlín, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Uherský Brod a Valašské Meziříčí.
Mgr. Vlasta Pátková
statutární zástupce a ředitelka Spolku
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.
Donátoři

22. března 2018 v 13:49 | Mgr. Vlasta Pátková |  Podporují nás
 1. Zlínský kraj
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 3. Město Holešov
 4. Město Uherský Brod
 5. Město Kroměříž
 6. Město Kunovice
 7. Město Uherský Ostroh
 8. Valašské Meziříčí

Terénní program

22. března 2018 v 13:45 | Mgr. Vlasta Pátková
Od 1. ledna 2018 vykonáváme opět sociální službu "Terénní programy" zaměřenou na sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tuto službu provádíme ve městě Zlín, Kroměříž, Holešov, Hulín, Záhlinice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Valašské Meziříčí. Dotace z MPSV je do 31. 12. 2018. Na dofinancování služby se podílí také města Kroměříž, Holešov, Uherský Brod, Kunovice, Uherský Ostroh a Valašské Meziříčí. Všem patří velký dík, že se podílí na této sociální službě.

hledáme pracovníka/ci

22. března 2018 v 13:35 | Mgr. Vlasta Pátková
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. hledá zájemce o pracovní pozici terénního pracovníka/ci pro sociální službu "Terénní program" zaměřenou na romskou menšinu pro lokalitu Kroměříž. K výkonu této činnosti je zapotřebí vzdělání sociálního zaměření nebo kurz pracovníka v sociálních službách. Svůj životopis zasílejte na email: argo.patkova@seznam.cz nebo volejte na mobil 774 489 543.

Domovníci v lokalitách Zlínského kraje 2018

29. ledna 2018 v 12:32 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dotaci na Činnost domovníků v lokalitách Zlínského kraje pro rok 2018 dne 18. 12. 2017 ve výši 400 tis. Kč. Dotace byla snížena o 50% a je určena na činnost 5 domovníků. Do konce roku 2017 pracovalo 7 domovníků ve městech Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem (Kunovice), Uherský Brod a ve Valašském Meziříčí.
Na činnosti domovníků by se měly podílet dofinancováním města, ve kterých domovníci působí. Pevně věříme, že města poznala dobrý vliv domovníků na čistotu v lokalitách a zklidnění situace, tak jako kladný ohlas veřejnosti žijící v blízkosti těchto lokalit a budou se podílet na dofinancování.

Domovníci v lokalitách Zlínského kraje 2017

2. ledna 2018 v 9:07 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Pro rok 2017 podpořil Zlínský kraje ze svého rozpočtu činnost domovníků v 5 městech Zlínského kraje a to částkou 800 000,- Kč. Celkem od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo zaměstnáno 7 domovníků. Jednalo se o města Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kunovice, Uherský Brod a Valašské Meziříčí. K přidělení dotace podala doporučení všechna zmiňovaná města, která činnost domovníků hodnotila kladně a vyjádřila se, že je znát, když domovníci fungují v městě. Jedná se o integrační aktivitu, která udržuje v lokalitách pořádek a čistotu. Mimo jiné tato činnost zvyšuje zaměstnanost v romské menšině. Tuto aktivitu spolek vykonává od roku 2009.

Donátoři

4. května 2017 v 14:02 | Mgr. Vlasta Pátková |  Podporují nás
 1. Zlínský kraj
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 3. Město Holešov
 4. Město Uherský Brod
 5. Město Kroměříž
 6. Město Kunovice
 7. Město Uherský Ostroh
 8. Město Bystřice pod Hostýnem
 9. Rožnov pod Radhoštěm
 10. Valašské Meziříčí

Kam dál