Výroční zráva za rok 2016

22. března 2018 v 14:05 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy

Vážení přátelé,

další rok je již minulostí a tato výroční zpráva je příležitostí poděkování a ohlédnutím se za rokem 2016. Zhodnotit, jak se nám podařilo pomáhat sociálně vyloučeným romským občanům, pracovníkům městských úřadů, představitelům měst a Zlínského kraje. ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. byl zapsán do Veřejného rejstříku Brno dne 1. 1. 2014 pod značkou L 942, vedená u Krajského soudu v Brně. Od 1. 6. 2010 máme registraci sociální služby "Terénní programy", identifikátor 6583408 a naší cílovou skupinou obyvatel jsou etnické menšiny. Sociální služba je určena především klientům v romských lokalitách Zlínského kraje. Věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku.
V roce 2016 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou bylo a je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a také efektivně hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a města Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice a Valašské Meziříčí.Terénní program fungoval díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již jedenáctým rokem a tato práce je pro nás také závazkem, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2016 přispěli nám finanční částkou na pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 800 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2016 ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Uherském Brodu a k rozšíření došlo ve Valašském Meziříčí. Na tuto pozici jsou po celá léta vybírání pouze romští obyvatelé lokalit, kteří si dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Je zapotřebí připomenout, že ve většině lokalit, kde působí domovníci, bydlí z větší části neromští obyvatelé. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality.
Poděkování patří:
Mgr. Taťáně Valentové-Nersesjan - radní Zlínského kraje
Michaele Bláhové - radní Zlínského kraje
Pracovnicím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
Bc. Kateřině Francové - náměstkyni primátora Magistrátu města Zlína
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Mgr. Michaele Vaško - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
Mgr. Radovanu Klabalovi - vedoucímu sociálního odboru MěÚ Kroměříž
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Uherský Brod
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Mgr. Ivaně Majíčkové - starostce města Kunovice
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního MěÚ Kunovice
Jiřímu Ottovi - místostarostovi města Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefovi Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Poděkování patří také všem zaměstnancům ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, z.s. za jejich odvedenou práci při zajišťování sociální služby "Terénní programy", za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a mnohdy také na okraji společnosti. Zaměstnancům, kteří odvádí práci za každého počasí. O jejich dobře odvedené práci hovoří i kladné hodnocení představitelů měst, ve kterých působí.
Klienti u nás nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.Terénní sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. Na rozdíl od sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.
Terénní programy se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb se jedná o spolupráci s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Sociální služba "Terénní programy"

Realizace v celkem v 11 městech Zlínského kraje.
Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 500 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků.

Počet podpořených uživatelů celkem
500
Z toho mužů
234
Z toho žen
266
Počet dětí celkem
374
Počet rodin celkem
295
Z toho nezaměstnaných celkem
301
Z toho zaměstnaných celkem
86
Ženy n MD celkem
54
ZTP celkem
29
Z toho důchodců
58Projekt "Domovníci v lokalitách Zlínského kraje"

Další aktivitou, která přispívá ke zklidnění situace mezi romskou menšinou a většinovou společností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývala v roce 2016 dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 800 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, pleli trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách. Domovnictví funguje v 8 vyloučených lokalitách Zlínského kraje ve městech Zlín, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Uherský Brod a Valašské Meziříčí.
Mgr. Vlasta Pátková
statutární zástupce a ředitelka Spolku
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. 

Donátoři

22. března 2018 v 13:49 | Mgr. Vlasta Pátková |  Podporují nás
 1. Zlínský kraj
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 3. Město Holešov
 4. Město Uherský Brod
 5. Město Kroměříž
 6. Město Kunovice
 7. Město Uherský Ostroh
 8. Valašské Meziříčí

Terénní program

22. března 2018 v 13:45 | Mgr. Vlasta Pátková
Od 1. ledna 2018 vykonáváme opět sociální službu "Terénní programy" zaměřenou na sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tuto službu provádíme ve městě Zlín, Kroměříž, Holešov, Hulín, Záhlinice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Valašské Meziříčí. Dotace z MPSV je do 31. 12. 2018. Na dofinancování služby se podílí také města Kroměříž, Holešov, Uherský Brod, Kunovice, Uherský Ostroh a Valašské Meziříčí. Všem patří velký dík, že se podílí na této sociální službě.
 


hledáme pracovníka/ci

22. března 2018 v 13:35 | Mgr. Vlasta Pátková
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. hledá zájemce o pracovní pozici terénního pracovníka/ci pro sociální službu "Terénní program" zaměřenou na romskou menšinu pro lokalitu Kroměříž. K výkonu této činnosti je zapotřebí vzdělání sociálního zaměření nebo kurz pracovníka v sociálních službách. Svůj životopis zasílejte na email: argo.patkova@seznam.cz nebo volejte na mobil 774 489 543.

Domovníci v lokalitách Zlínského kraje 2018

29. ledna 2018 v 12:32 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dotaci na Činnost domovníků v lokalitách Zlínského kraje pro rok 2018 dne 18. 12. 2017 ve výši 400 tis. Kč. Dotace byla snížena o 50% a je určena na činnost 5 domovníků. Do konce roku 2017 pracovalo 7 domovníků ve městech Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem (Kunovice), Uherský Ostroh a ve Valašském Meziříčí.
Na činnosti domovníků by se měly podílet dofinancováním města, ve kterých domovníci působí. Pevně věříme, že města poznala dobrý vliv domovníků na čistotu v lokalitách a zklidnění situace, tak jako kladný ohlas veřejnosti žijící v blízkosti těchto lokalit a budou se podílet na dofinancování.

Domovníci v lokalitách Zlínského kraje 2017

2. ledna 2018 v 9:07 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Pro rok 2017 podpořil Zlínský kraje ze svého rozpočtu činnost domovníků v 5 městech Zlínského kraje a to částkou 800 000,- Kč. Celkem od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 bylo zaměstnáno 7 domovníků. Jednalo se o města Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kunovice, Uherský Brod a Valašské Meziříčí. K přidělení dotace podala doporučení všechna zmiňovaná města, která činnost domovníků hodnotila kladně a vyjádřila se, že je znát, když domovníci fungují v městě. Jedná se o integrační aktivitu, která udržuje v lokalitách pořádek a čistotu. Mimo jiné tato činnost zvyšuje zaměstnanost v romské menšině. Tuto aktivitu spolek vykonává od roku 2009.

Donátoři

4. května 2017 v 14:02 | Mgr. Vlasta Pátková |  Podporují nás
 1. Zlínský kraj
 2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 3. Město Holešov
 4. Město Uherský Brod
 5. Město Kroměříž
 6. Město Kunovice
 7. Město Uherský Ostroh
 8. Město Bystřice pod Hostýnem
 9. Rožnov pod Radhoštěm
 10. Valašské Meziříčí

Zadluženost

15. dubna 2016 v 12:36 | Mgr. Vlasta Pátková
Kampaň organizace ROMEA cílí (nejen) na mladé Romy a chce pomoci vzbudit jejich chuť být zodpovědný sám za sebe - a tedy i za svou finanční situaci, vyznat se v základech hospodaření, nástrahách dluhových pastí, nabídnout užitečné tipy i pomoci řešit problémy. Více informací najdete na této webové stránce.

Zpřísnění trestů a nové trestné činy

16. března 2016 v 14:09 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství

Zpřísnění trestů a nové trestné činy

Nový trestní zákoník zpřísňuje postihy za nejzávažnější trestné činy proti životu a zdraví (vražda, úmyslné ublížení na zdraví atd.) a některé trestné činy proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (např. loupež, znásilnění). Zpřísnění v této oblasti je reakcí na prohlubující se konflikty ve společnosti a nové negativní jevy, jakož i formy trestné činnosti, stoupající brutalitu pachatelů, mezinárodní zločin a závažnost činů. V souvislosti s tím se zvyšuje obecná horní hranice sazby trestu odnětí svobody z 15 na 20 let, přičemž výjimečným trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let (podle původní úpravy od 15 do 25 let), čímž se tento druh výjimečného trestu více přibližuje trestu doživotnímu.
V závislosti na vývoji společnosti, společenských vztahů, a tím i nových nežádoucích jevů, pamatuje nový trestní zákoník také na některé nové trestné činy, jako např. tzv. stalking.

Zvýšená ochrana života a zdraví občanů

Život a zdraví jednotlivce chrání trestní zákoník jako nejdůležitější společenskou hodnotu. Projevuje se to nejen ve zvýšeném trestním postihu nejzávažnějších úmyslných trestných činů, jako je vražda, zabití nebo těžké ublížení na zdraví, ale i v dalších ustanoveních chránících lidský život a zdraví.
Chráněn je zvýšenou měrou i život a zdraví před nedbalostními trestnými činy.
Příklad: Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu a ještě porušuje dopravní předpisy, čímž způsobí vážnou dopravní nehodu s následkem smrti nebo těžké újmy na zdraví, může počítat s trestem odnětí svobody nikoli do pěti let jako dosud, ale až s osmiletým trestem odnětím svobody.

Přísnější postih recidivy

Nový trestní zákoník také umožňuje výrazně přísněji postihnout recidivu, a to zejména u zvlášť závažných zločinů prostřednictvím mimořádného zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody.

Nový trestný čin zabití

Nová skutková podstata trestného činu zabití dopadá na dvě skupiny případů, jež mají společné to, že pachatel úmyslně jiného usmrtil. V prvém případě se tak stalo v důsledku silného rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku pachatele, ve druhém případě v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
Příklad: Manželka, která po dlouhém týrání nebo jiných projevech domácího násilí zabila svého manžela, nebude odsouzena za vraždu, ale za zabití s mírnější trestní sazbou na tři až osm roků odnětí svobody.

Nový trestný čin nebezpečné pronásledování (stalking)

Nový trestní zákoník trestá závažnější případy pronásledování nebo slídění, které podle platné úpravy jsou trestněprávně nepostižitelné.

Neplatiči výživného až na pět let do vězení

Neplatiče výživného bude možné odsoudit ze zákona již po čtyřech měsících neplacení výživného (místo judikaturou stanovených šesti měsíců), přičemž pachateli-neplatiči bude hrozit v případě recidivy trest až na pět let vězení.

Zvýšená ochrana zdravotníků a záchranářů

Trestní zákoník zakotvuje zvýšenou ochranu záchranářů a dalších osob v podobném postavení. Zatímco podle trestního zákona platného do konce roku 2009 hrozil pachateli za napadení a zranění záchranáře trest odnětí svobody nejvýše na dva roky, podle nového trestního zákoníku bude pachatel ohrožen trestem až na pět let.
Stejná zvýšená ochrana se stanoví u trestných činů vraždy, nebezpečného vyhrožování, těžkého ublížení na zdraví a ublížení na zdraví. V případě těžké újmy na zdraví místo osmi let pachateli hrozí dvanáct let vězení.

Sexuální nátlak

Nový trestní zákoník zvyšuje ochranu společnosti před sexuálně motivovanými trestnými činy, při nichž pachatel zneužije závislosti oběti danou věkem, mentalitou či sociální situací. Dříve mohl počítat pouze s dvouletým trestem a pouze tehdy, došlo-li k souloži s osobou mu svěřenou nebo na pachateli závislou, mladší 18 let. Nově budou trestné i jiné formy sexuálního uspokojení, a to i vůči dospělým osobám, za podmínky, že pachatel využije bezbrannosti či závislosti oběti nebo svého postavení a z něj vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
Základní sazba se zvyšuje na dvojnásobek ze dvou na čtyři roky odnětí svobody a nejpřísnější sazba, způsobí-li tímto činem pachatel smrt, se zvedá dokonce na 15 let. Touto skutkovou podstatou jsou chráněny všechny potenciální oběti bez ohledu na jejich věk.

Zvýšená trestnost za týrání zvířat

Zcela zásadně se mění a výrazně zpřísňuje postih za týrání zvířat. Dosavadní úprava, která postihovala odnětím svobody až na jeden rok týrání zvířete pouze v případech recidivy, nebo teprve v případech utýrání zvířete, se nahrazuje přísnou úpravou postihující utýrání zvířete až tříletým trestem a zcela nově postihuje trestem odnětí svobody až na pět let utýrání většího počtu zvířat.
Trestnost se rozšiřuje i na závažná nedbalostní jednání. Až na dva roky odnětí svobody může být odsouzen pachatel, který z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt.
Zdroj:http://www.reformajustice.cz/cz/trestni-zakonik/zprisneni-trestu-a-nove-trestne-ciny.html#zabiti

Alternativní tresty

16. března 2016 v 9:18 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství

Alternativní tresty

Posilování úlohy alternativních trestů je jednou z hlavních filozofií zákoníku. U méně závažných trestných činů je cílem nahradit trest odnětí svobody alternativními druhy trestů.
Systém trestních sankcí se proto doplňuje o nové alternativní tresty:
 • trest domácího vězení
 • trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Také dochází k úpravě některých již existujících alternativních trestů tak, aby jejich pojetí umožnilo efektivnější využití a dosažení účelu trestu:
 • Rozšiřují se možnosti uložení peněžitého trestu a jeho výměry až do 36,5 mil. Kč (dříve pouze do 5 mil. Kč).
 • Nově je upraven trest obecně prospěšných prací tak, aby ještě před jeho uložením soud zjišťoval podmínky pro jeho výkon.

Trest domácího vězení

Umožňuje postih pachatele, aniž by musel být vytrhován ze své rodiny a pracovních návyků; přináší také úsporu nákladů na výkon trestu.
Trest domácího vězení otevírá zcela novou kapitolu trestní politiky České republiky a následuje praxi osvědčenou již v mnoha evropských zemí. Tento nový trest by měl mimo jiné systémově zaplnit "mezeru", která vznikne díky nové úpravě trestu obecně prospěšných prací, který už nebude možné ukládat např. pachatelům opakované, zejména majetkové trestné činnosti, a u nichž soud zvažuje již uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. Právě zde bude namístě zvážit alternativu - uložení trestu domácího vězení, tj. že odsouzený bude mít povinnost zdržovat se v zákonem stanovené době (od 20.00 do 05.00) výhradně ve svém obydlí, pokud soud nerozhodne jinak. Dodržování tohoto trestu bude zajištěno nejprve namátkovou kontrolou prováděnou úředníkem probační a mediační služby (za tímto účelem je odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa výkonu trestu), posléze prostřednictvím elektronického monitorovacího systému, tj. tzv. elektronického náramku. Kontrolu výkonu trestu domácího vězení prostřednictvím elektronického monitorovacího systému, který umožňuje detekci pohybu odsouzeného, zajistí probační a mediační služba ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Trest domácího vězení může být uložen za přečiny v maximální délce dvou let.

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až do deseti let

Nový trestní zákoník umožňuje uložit pachateli za daných podmínek samostatně až na 10 let trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Při výkonu tohoto trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem podle probačního plánu.
Jak by to asi vypadalo v praxi…
……Tomáš má mezi fandy fotbalového klubu pražské "S" oprávněnou pověst člena tvrdého jádra klubu. Tu při každém zápase pravidelně utvrzuje v bitkách s táborem protivníka. Anonymita davu dává Tomášovi jistotu neodhalení. Tedy dávala. Policie totiž přestala suplovat pořadatele a kluby musely nainstalovat na stadiony kamery a výrazně posílit i omladit pořadatelskou službu. To všechno vedlo k odhalení Tomáše jako výtržníka při fotbalovém zápase obou slavných pražských "S". K takovému odhalení došlo u Tomáše poprvé, a i proto vyváznul před soudem s podmínkou. Pokud se to jemu podobným "nadšencům" stane nyní, bude mít soud mnohem účinnější nástroj. Soud pravděpodobně zakáže takovým osobám vstup na sportovní akce až na 10 let, a navíc bude muset Tomáš či jemu podobní spolupracovat podle plánu s probačním úředníkem.

Novinky v úpravě trestu obecně prospěšných prací

Trestní zákoník mnohem přesněji a přísněji vymezuje cílovou skupinu pachatelů, které má být tento trest uložen a především zamezuje ukládání tohoto trestu právě recidivistům, kteří tento trest již v minulosti nevykonali nebo jejichž kriminální minulost a aktuální životní situace nedává dostatek záruk, že ho budou schopni úspěšně splnit. Rovněž dochází k podstatnému administrativnímu zjednodušení a na druhé straně zpřesnění organizace celého trestu. Probační a mediační služba ČR připravuje celostátní elektronický webový katalog požadavků na obecně prospěšné práce, který bude k dispozici soudcům a vyšším soudním úředníkům, což také celou věc urychlí. Všechny tyto změny přispějí k výraznému zvýšení vykonatelnosti a kvality tohoto trestu.
(Zdroj:http://www.reformajustice.cz/cz/trestni-zakonik/alternativni-tresty.html)

Kam dál