Srpen 2007

Poslání, cíle a zásady

31. srpna 2007 v 14:01 | Mgr. Vlasta Pátková |  O nás
Naše organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. v souladu s principy demokratické společnosti zajišťuje účinnou podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Služby našeho sdružení jsou zaměřeny na vyhledávání účinných společenských prostředků zásahu v krizových situacích do kterých se osoby dostanou bez vlastního zavinění. Usilujeme o neustále zlepšování životních podmínek osob a jejich dětí. Prosazujeme a chráníme jejich práva a zájmy. Našimi klienty jsou cizinci,osoby sociálně vyloučené a národnostní menšiny.

Poslání - posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlísnkého kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáháme řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky.

Zásady- při poskytování služby terénní programy klademe důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Službu poskytujeme bezplatně. Peněžní ani materiální podporu klientům neposkytujeme.

Cíle - cílem naší služby lze rozdělit do těchto na sebe navazujících dílčích cílů:
1. Kontaktovat potencionální uživatele služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
2. Pracovat s klienty na řešení jejich konkrétní nepříznivé situaci na základě dohody na plánu řešení, vést je k aktivitě v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně.
3. Hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.

Cílová skupina- služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým, převážně Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Jedná se o osoby, které se ocitly v problematické životní situaci, kterou nejsou schopny samy řešit. Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách (vybydlených bytových domech, perifériích měst), osoby nezaměstnané, v obtížné finanční situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mající problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, jejichž děti mají problémy s plněním školních povinností, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi, osoby zanedbávající základní péči o zdraví, osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat.

Sekundární cílovou skupinou jsou děti, případně ostatní rodinní příslušníci uživatelů služby. Řadu problémů klientů nelze vyřešit bez spolupráce s rodinou (vždy se souhlasem klienta).

Možnost využít služeb terénních programů mají cizinci pouze v případě, že jsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, slovenském jazyce nebo romštině. Ostatním zájemcům ji garantujeme jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí. Služba není určena zájemcům závislým na drogách, tito zájemci jsou odkazování pracovníky na příslušné odborné služby. Služba není poskytována agresivním osobám.

Sociálně vyloučené skupiny osob nebo sociálním vyloučením ohrožené skupiny osob

30. srpna 2007 v 17:51 | Anna Remešová |  O nás
Vyhledáváme problémové skupiny osob, žijících v sociálně vyloučených komunitách a provádíme terénní služby, které zahrnují zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, vedení hospodaření a udržování domácnosti, podporu a pomoc při jednání na úřadech, školách a pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání nebo vhodného rekvalifikačního kurzu. Služby provádíme individuálně dle potřeb jednotlivých klientů.

Provádíme služby pro rodiny s dětmi u nichž je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobé krizové situace a u kterých existuje další riziko ohrožení jejich vývoje. Dětem poskytujeme potřebné výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity podle individuálních potřeb.

Sociální vyloučení je problémem velké části romského etnika. Jedná se o osoby, které žijí v izolovaném prostředí nejen po sociální stránce, ale i přímo fyzicky - jejich domovem jsou většinou specifické části měst, vyznačující se mnoha specifiky, zanedbané a bez výraznějšího rozvoje. Navíc se jedná o sociálně i etnicky homogenní prostředí, které vytváří svébytnou kulturu - etnická dimenze posiluje vědomí odlišnosti od majoritní populace. Majetkové poměry drtivé většiny obyvatel pak přispívají ke vzniku tzv. kultury chudoby. Práce naší společnosti je zaměřena ,aby již nevznikala nová romská gheta a ta současná byla odstraněna.
K této činnosti je nutná dobrá spolupráce státní správy a všech subjektů, které dlouhodobě pracují v této oblasti. Situaci dnešních Romů nelze změnit žádnými instrumentálními prostředky shora a bude to dlouhodobý proces. Vybíráme motivované občany a rodiny, kteří mají zájem vymanit se ze stávajících podmínek a jen potřebují pomoc. Zajišťujeme práci pro ty,kteří chtějí skutečně pracovat. Dobře nastavenými půjčkami je možné zajistit vlastní bydlení např. rekonstrukcí starších domů nebo bytů, kde by si účastníci za vedení profesionálních vybraných firem sami prováděli rekonstrukční práce. Pro terénní práce v romských komunitách využíváme schopné Romy, kteří prošli školením a jsou dobře orientováni v romské problematice .Jejich práce pomáhá jedincům, kteří mají zájem dostat se do normálních životních podmínek.

Velký důraz klademe na vzdělávání romských dětí. Je překvapující, že rodiče některých dětí neumí číst a psát, dokonce jsme se setkali s tím, že ani poznávat hodiny, přitom pocházejí z generace u které již byla povinná školní docházka. Naše zkušenosti ukazují, že jen málo škol využívá asistentů s odůvodněním, že narůstá byrokratická práce, přitom státní správa má dost finančních prostředků na tuto službu, která není využívána. Problematické děti sedí většinou v poslední lavici, učitelé i ostatní žáci je nepřijímají, děti samozřejmě zlobí, neplní své domácí povinnosti, protože to v domácím prostředí po nich nikdo nevyžaduje a děti nemají ze začarovaného kruhu žádné východisko. Poskytujeme prostřednictvím vysokoškolsky vzdělaných speciálních pedagogů takovým dětem vzdělávací a výchovné služby, pokud s tím ředitelé a třídní učitelé souhlasí a chtějí spolupracovat. Služby zajišťujeme ve spádové škole nebo v našich prostorách. Děti potřebují odbornou pomoc, někoho komu věří, že mu na nich záleží a soustavnou individuální práci do doby, než se chytnou a splynou s prostředím.