Poslání, cíle a zásady

31. srpna 2007 v 14:01 | Mgr. Vlasta Pátková |  O nás
Naše organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. v souladu s principy demokratické společnosti zajišťuje účinnou podporu a pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Služby našeho sdružení jsou zaměřeny na vyhledávání účinných společenských prostředků zásahu v krizových situacích do kterých se osoby dostanou bez vlastního zavinění. Usilujeme o neustále zlepšování životních podmínek osob a jejich dětí. Prosazujeme a chráníme jejich práva a zájmy. Našimi klienty jsou cizinci,osoby sociálně vyloučené a národnostní menšiny.

Poslání - posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlísnkého kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáháme řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky.

Zásady- při poskytování služby terénní programy klademe důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Službu poskytujeme bezplatně. Peněžní ani materiální podporu klientům neposkytujeme.

Cíle - cílem naší služby lze rozdělit do těchto na sebe navazujících dílčích cílů:
1. Kontaktovat potencionální uživatele služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
2. Pracovat s klienty na řešení jejich konkrétní nepříznivé situaci na základě dohody na plánu řešení, vést je k aktivitě v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně.
3. Hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.

Cílová skupina- služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým, převážně Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Jedná se o osoby, které se ocitly v problematické životní situaci, kterou nejsou schopny samy řešit. Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách (vybydlených bytových domech, perifériích měst), osoby nezaměstnané, v obtížné finanční situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mající problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, jejichž děti mají problémy s plněním školních povinností, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi, osoby zanedbávající základní péči o zdraví, osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat.

Sekundární cílovou skupinou jsou děti, případně ostatní rodinní příslušníci uživatelů služby. Řadu problémů klientů nelze vyřešit bez spolupráce s rodinou (vždy se souhlasem klienta).

Možnost využít služeb terénních programů mají cizinci pouze v případě, že jsou schopni bezproblémové komunikace v českém jazyce, slovenském jazyce nebo romštině. Ostatním zájemcům ji garantujeme jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí. Služba není určena zájemcům závislým na drogách, tito zájemci jsou odkazování pracovníky na příslušné odborné služby. Služba není poskytována agresivním osobám.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama