Září 2009

Výroční zpráva 2008

1. září 2009 v 8:54 | Božena Kalinová |  Výroční zprávy


Závěrečná zpráva .

Naše dosavadní zkušenosti z realizace projektů a poskytovaných služeb ukazují, že naši klienti mají šanci zvýšit si vzdělání, sociální a životní úroveň , bydlení, získat zaměstnání a nové dovednosti.Situaci Romů v naší zemi nelze vyřešit jednoduše a ihned. Na problémy Romů se musíme dívat z dlouhé perspektivy. Je potřebné mít trpělivost a neustále vyhledávat ty motivované a podporovat a postupně zlepšovat jejich životní podmínky. Naši klienti ve všech lokalitách, kde provádíme terénní práce mají stejné problémy , vysoká nezaměstnanost, velká zadluženost, špatný zdravotní stav, špatné a v mnoha případech zdravotně závadné bydlení. Terénní pracovníci svou soustavnou a pravidelnou terénní prací ve vybraných lokalitách Zlínského kraje ,zprostředkovávali informační toky, komunikaci se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů za spolupráce příslušných institucí veřejné správy a pomoc při řešení bytového i krizového problému.Tým našich vyškolených terénních pracovníků každodenní pravidelnou činností u klientů měl čas a prostor setkávat se s nimi v místech, které jsou pro klienty přirozené , dozvěděl se co považují klienti za osobní problém a mohl
ihned navrhnout způsob řešení. Realizace projektu"Terénní práce v romských komunitách ve Zlínském kraji v roce 2008" byla z počátku roku velmi zkomplikována skutečností, že nám nebyly včas poskytnuty finanční prostředky.Tyto nám byly poskytnuty teprve až v měsíci červenci 2008. Za těchto podmínek
zaměstnanci plnili s plnou odpovědností pracovní úkoly i s tím, že za svou práci nedostanou včas dohodnutou mzdu. Rovněž nám vznikaly potíže s včasnými odvody pro zdravotní a sociální pojištění. Tyto podmínky jsou likvidační. Jen díky Zlínskému kraji, který nám tuto finanční situaci pomohl vyřešit mohli pracovníci splnit všechny vytýčené úkoly. Na projektu se podílelo 6 pracovníků ve složení jak bylo uvedeno v žádosti. Tým 4 terénních pracovníků pracoval ve Zlíně a okolí, v Holešově, v Kroměříží a okolí a v Uherském Ostrohu a blízkém okolí. Jsou to vytypované oblasti romských komunit, kde je terénní práce nezbytná.
Bytové podmínky klientů jsou v převážné většině nevyhovující /na minimální obytné ploše mnoho osob/ a rovněž zdravotně závadné, určené k demolici /týká se asi 50 osob/. Většina klientů žije ve vyloučených lokalitách, bez zaměstnání a pouze na sociálních dávkách. Většina rodin je zadlužena a dluhy jsou vymáhány exekucí. Z počátečních malých dluhů za energie, telefony a odvoz odpadu ,exekucí, nesplácením a penále dosahují astronomických částek. Dluhy vznikají
tím, že klienti jsou nuceni jednorázově doplatit vyšší částky za el. proud, vodu aj. ale nemají tak vysokou částku. / Např. 5 tičlené rodině po zaplacení měsíční částky na bydlení zbývá na měsíční pokrytí životních nákladů 5.000,-Kč./ Také vznikají působením různých dealerů, kteří navštěvují cíleně tyto chudé rodiny a nabízejí různé produkty, na které tito lidé nemohou normálně dosáhnout. Naučenými formulacemi přesvědčují, že produkt je velmi výhodný i když předem musí vědět, že zákazníci nikdy nemohou splnit smluvní závazky. Přesvědčí tyto nevzdělané obyvatele, aby podepsali tkzv. výhodnou smlouvu a tito ze své podstaty životních podmínek vůbec neví co vlastně podepisují. Předávají tyto klienty různým vymahačským a exekučním firmám, které se na nejchudší populaci živí. V naší praxi řešíme především takto zadlužené rodiny, které při vyjasnění situace jsou zděšeni co vlastně podepsali a jak velké částky dosahují jejich dluhy.
V podstatě se tyto situace dají považovat za státem povolenou lichvu nevzdělaného a nejchudšího obyvatelstva. Terénní práce v rodinách,přesvědčování a


2

osvětová činnost není schopna ve všech případech zabránit dalšímu zadlužování, protože takto orientovaní dealeři si vymýšlejí stále nové strategie, aby přesvědčili zákazníky
že jejich produkt je pro ně nejvýhodnější, nicméně v rodinách našich klientů se díky činnosti TP v tomto roce žádný nový dluh nevyskytl.Naši terénní pracovníci v rodinách rozklíčovali jejich dluhy, psali různé žádosti o odpuštění penále a dohodli splátkové kalendáře a dohlížejí na pravidelné splácení. Řešili krizové situace v rodinách, u dětí, ve školách, nároky na dávky, důchody, dávky pro zdravotně postižené občany a děti, zprostředkovávali styk v úředním jednání a hlavně pracovní místa pro romské občany. Museli přesvědčovat zaměstnavatele, aby přijali na volné místo Roma a v mnohých případech kdy zaměstnavatele přesvědčili,
potencionální pracovníci, jak ženy tak muži, pracovali velmi krátce nebo do zaměstnání vůbec nenastoupili. Od devadesátých let, kdy se situace změnila jsou lidé zvykli žít na sociálních dávkách, ztratili pracovní návyky a v mnoha případech se jim pracovat nechce.Jeden z důvodů je ,že mzda za odvedenou práci vzhledem k profesi v mnoha případech nedosahuje výše soc. dávek. Hodně lidí pracuje tkzv. na černo. Zaměstnání je rovněž velký problém a změnu může nastavit pouze promyšlená legislativa.TP nad rámec činností projektu,zpracovali ve svých lokalitách analýzu současného osídlení Romů, životní podmínky,zaměstnanost a zdravotní stav . Přesné adresy, lokality a ostatní údaje neuvádíme z důvodů zneužití osobních údajů a také pro případné zneužití rasistických organizací. Analýzy jsou uloženy v dokumentech naší organizace a od získaných údajů se odvíjí pracovní činnost a úkoly TP.

Kvality terénních pracovníků, kteří se podíleli na projektu splňovaly náročnost práce v terénu. Byli osobami důvěryhodnými a profesionálními vzhledem ke klientům , stali se v romských rodinách
důvěrníky a rádci a získali si u klientů plnou důvěru a respekt. Pro realizaci projektu jsme získali jednoho pracovníka z Úřadu práce, který prošel rekvalifikačním kurzem na ÚP " pracovník v sociálních službách". Velmi se osvědčil a byl platným členem týmu.Dále jsme přijali do pracovního poměru zdravotní sestru která v současné době studuje VŠ - obor charitativní a sociální práce, která se rovněž velmi osvědčila. Další dvě pracovnice jsou romské národnosti a pracovaly i v předchozích projektech. Jedna v současné době absolvuje v centru celoživotního vzdělávání ve Zlíně akreditovaný kurz " pracovnice v sociálních službách" a druhá již absolvovala
kurz jak pro terénní práce,tak pro asistenta pedagoga. Dále všichni pracovníci v tomto roce prošli dvěma semináři, zaměřenými na záležitostí romské komunity,pořádanými ZK v Luhačovicích a absolvovali vzdělávací seminář pro terénní pracovníky v romské komunitě v rozsahu 16 hodin na téma: bydlení, sociální systém, zdravotní péče, rodina, vzdělání, zaměstnání, půjčky a dluhy, exekuce,trvalý pobyt a euroobčané v ČR.
Terénní pracovníci u klientů zajišťovali nácvik dovedností, dohled na plnění závazků, a všechny druhy individuální pomoci, která přispívá ke standardní životní situaci. Tok informací zajistil uplatňování práv a zájmů, vzdělání a soběstačnost. Zprostředkovali vhodné zaměstnání ,styk s úřady,zpracování úředních a jiných listin, zdravotní péči a u jejich dětí doučování a kontakt se školami.Terénní práce zabránila vystěhování Romů na ulici, odebrání dětí z rodin do dětských domovů, přestěhování Romů do jiného kraje. TP se řídí závazným strategickým dokumentem pro práci TP kterým je "Krajská koncepce romské integrace ve Zlínském kraji pro rok 2004-08 a pravidelnými poradami s krajskou


3

koordinátorkou. Spolupracujeme se všemi institucemi, které se dotýkají menšin. Máme dobrou spolupráci jak s krajským, tak městskými úřady, ÚP, soudy. Probační a mediační službou, zdravotnickými zařízeními ,školami a NNO, zabývající se podobnou činností./DROM Brno, Eden Kroměříž apod./
Práce na projektu byla
organizována v tomto složení:
Vedoucí-koordinátor - plánuje a odpovídá za všechny úkoly, projekty- zabezpečuje plánování, rozpočet- zodpovídá za chod organizace-pracovní smlouvy-movitý majetek- jedná za organizaci- je prostředníkem mezi správní radou a zaměstnanci- zodpovídá za kvalitní služby klientům, odpovídá za včasné vyhotovení a odevzdání potřebných dokladů - zodpovídá za zaměstnance a za jejich kvalitní práci - zajišťuje potřebný růst zaměstnanců-pravidelné porady jak SP, tak zaměstnanců.Porady zaměstnanců pravidelně každý týden, kde se hodnotí všechny splněné úkoly a zadávají se nové
Terénní pracovníci : 4 - 1 pracuje ve Zlíně a blízkém okolí - funkce vedoucí skupiny TP
plný pracovní úvazek
1 pracuje v Holešově a okolí
poloviční pracovní úvazek
1 pracuje v Kroměříži a okolí
3/4 pracovní úvazek

1 pracuje v Uherském Ostrohu a okolí
poloviční pracovní úvazek
Terénní pracovníci každodenně pracují ve svých vybraných lokalitách, kde plní výše popsané úkoly. Plní odpovědně zadané úkoly a v případě, že nemají oprávnění řešit určitou situaci u klientů, prokonzultují
případ s nadřízeným a předají
jej na patřičná místa. Zachovávají
oboustrannou mlčenlivost. Vyhledávají
pro nezaměstnané vhodná pracovní místa. Komunikují se zaměstnavatelem. Pomáhají při vyplnění potřebných listin. Vedou terénní deník kde zaznamenává všechny klienty a provedené úkony. Zúčastňují se pravidelných týdenních porad,kde se hodnotí provedené terénní práce. Zabezpečují vzdělávání a doučování romských dětí, spolupracují
s kmenovými školami, řediteli a třídními učiteli.
Účetní práce -
Pracovník zajišťuje všechny účetní práce organizace. Vede mzdovou agendu, provozní,
finanční podvojné účetnictví, zpracování účetních a statistických výkazů, zpracování dílčí agendy ve vymezené daňové kategorii, konzultační porady, hlášení pro vedení dle dispozic.

smlouva o dílo.