Březen 2011

Výroční zpráva za rok 2010

29. března 2011 v 21:18 | Anna Remešová |  Výroční zprávy
ARGO
Společnost dobré vůle, Zlín
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
Pracujeme s:
  1. jednotlivcem
  2. rodinou
  3. skupinou
  4. komunitou
  5. Principy terénní práce
  6. bezplatnost
  7. anonymita
  8. respekt
  9. důstojnost
  10. lidská práva
Základní údaje o organizaci
Název organizace: ARGO, Společnost dobré vůle
Kontaktní adresa: tř. T. Bati 1275, II. Morysův dům, Zlín 760 01
Telefon: 577 434 562
Mobil: 774 489 543
IČO: 00568813
Sídlo organizace: tř. T. Bati 1276, Zlín v prostorách SLUNEČNICE,
II. Morysův dům.
Organizace založena: 8.4.1991 - zapsána u MVČR pod. č. VS/1-6112/91- R
Bankovní spojení: Uni Credit Bank, pobočka Zlín, Bartošova 5532, Zlín 76001
Č. ú. : 1033394004/2700
O nás:
Naše organizace byla založena 8. 4. 1991 a do roku 1997 se věnovala zdravotně postiženým dětem. Zaměřovali jsme se na speciální školskou službu, která pomáhala dětem s těžkým zdravotním postižením v domácí péči i ve všech typech školských zařízení pomocí speciálních pedagogů, kteří zajišťovali individuální výuku a výchovu.
Od roku 2007 provozujeme poradenské centrum a poskytujeme pomoc osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Mezi naše klienty patří převážně romští občané. Vyhledáváme osoby, žijící v sociálně vyloučených komunitách a provádíme terénní služby, které zahrnují zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, vedení hospodaření a udržování domácnosti, podporu a pomoc při jednání na úřadech, školách a pomoc při vyhledávání vhodného zaměstnání nebo vhodného rekvalifikačního kurzu. Služby provádíme individuálně dle potřeb jednotlivých klientů.
Poslání
Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáháme řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky.
"Amen keras amari buťi andro Zlínsko krajos perdal o džene, save ačhile čore, korkore, vaj len na lel maškar pende o nipos. But lendar hine Roma. Ajse dženen rodkeras, phučas lendar, so lenge kampel, the šegetinas lenge. Vaš kadi buťi hin amen džene, save hine sikade avri andre kadi problematika. Le manušen den goďi hijaba, na poťinen ňič. Amare klientenge šegetinas pre ola thana, kaj bešen. Amen kamas, kaj lengro dživipen džal ke federeste."
Zásady
Při poskytování služby terénní programy klademe důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Služby jsou poskytovány bezplatně. Peněžní ani materiální podporu klientům neposkytujeme.
Cíle
Cíle naší služby lze rozdělit do několika na sebe navazujících dílčích cílů:
1. Kontaktovat potencionální uživatele služby v jejich sociálním prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
2. Pracovat s klienty na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace na základě dohody na plánu řešení, vést je k aktivitě v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně.
3. Hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.
Cílová skupina
Služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým, převážně Romům, žijícím na území Zlínského kraje.
Jedná se o osoby, které se ocitly v problematické životní situaci, kterou nejsou schopny samy řešit. Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách (vybydlených bytových domech, periferiích měst); osoby nezaměstnané; v obtížné finanční situaci; zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených; osoby mající problémy v soužití s majoritní společností; osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, jejichž děti mají problémy s plněním školních povinností; osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi; osoby zanedbávající základní péči o zdraví, osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat.
Sekundární cílovou skupinou jsou děti, případně ostatní rodinní příslušníci uživatelů služby. Řadu problémů klientů nelze vyřešit bez spolupráce s rodinou (vždy se souhlasem klienta).
Možnost využít služeb terénního programu mají cizinci pouze v případě, že jsou schopni bezproblémové komunikace v českém, slovenském nebo romském jazyce, ostatním zájemcům ji garantujeme jen v případě přítomnosti tlumočníka, kterého si zájemce sám zajistí.
Služby nejsou určeny zájemcům závislým na drogách, tito zájemci jsou odkazováni na příslušné odborné služby.
Služba není poskytována agresivním osobám.
Činnost organizace
Terénní pracovníci navštěvují klienty přímo v jejich bydlišti, v jejich přirozeném sociálním prostřední.
Mezi nejzávažnější problémy, které jsme řešili, bylo bydlení a s ním související problémové placení nájemného a služeb, zdravotně nevyhovující bydlení, neshody v sousedském soužití.
V současné době velmi narůstá zadlužení jednotlivců i celých rodin. Pracovníci ARGA se denně potýkají s obtížně řešitelnými situacemi klientů, kteří využili tzv. snadné finanční půjčky s vysokými úroky a řádně se neseznámili s podmínkami úvěru či podlehli nakupování na splátky na základě reklamních nabídek.
Přetrvávajícím problémem je vysoká nezaměstnanost, špatný zdravotní stav klientů, nízká úroveň vzdělanosti. Pracovníci ARGA usilují o zlepšení situace v konkrétních individuálních případech klientů.
Oblasti, kterými se pracovníci zabývají:
- Bydlení
- Nezaměstnanost
- Zdravotní péče
- Zadluženost
- Docházka dětí do školy
- Řešení konfliktů
Terénní pracovníci se pravidelně každoročně účastní se vzdělávání, seminářů a školení.

Projekt Dlouhá cesta je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
Projekt "Dlouhá cesta"
byl zahájen 1. dubna 2009. Je rozložen na tříleté období a umožňuje dlouhodobější působení terénních pracovníků a tedy trvalejší působení na klienty. Také v roce 2010 naše společnost pokračovala v realizaci projektu "DLOUHÁ CESTA".