Říjen 2011

Hodnocení působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách - Holešov

26. října 2011 v 12:58 | Anna Remešová |  Archiv
Nabízíme zde jen část výstupu z hodnocení působení Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách - Holešov.
"Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Má podporovat obce a města, aby mohly plnit svoji funkci. Má zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním služám a bezpečí. Má podporovat taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce a všech jejich občanů. Posláním Agentury je také propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Cílem evaluace v lokálních partnerstvích bylo zhodnotit přínos této Agentury a její působení v obcích. My se budeme na našich stránkách zabývat pouze lokalitou Holešov a působení Agentury v této lokalitě.
Očekávání byla různá. Zejména mělo jít o pomoc městu a také dalším aktérům. Zejména v některých otázkách, které se dlouhodobě nedařilo řešit, např. v oblasti školství. Někdo se chtěl dozvědět nové informace,nNěkdo nebyl "příliš optimistický", jiný zase očekávání neměl žádné. U jiných byla očekávání velká a poté došlo ke zvratu.
Výsledkem působení Agentury v Holešově bylo "proslavení" města postavením kontejnerového bydlení na okraji města v ulici Bořenovská, kam přestěhovalo obyvatele z ulice Školní. Domy na této ulici nechalo město následně zbourat.
Na podzim roku 2010 před volbami dochází k přemístění rodin z domů ve Školní ulici do tzv. kontejnerových bytů na okraji města. Jejich výstavba stála obec přes 20 000 000 Kč. Vystěhování vzbuzovalo velké emoce a obec na sebe soustředila pozornost nejen médií. Obec argumentovala tím, že zajistila sociální bydlení, které navíc umožní obyvatelům splácet dluhy a nepředstavuje žádnou zátěž nájemným. Obec stanovila nízké nájmy. Další argumentem bylo, že by měl být ve městě zajištěn systém prostupného bydlení, který by umožnil lidem návrat do města. Agentura upozorňovala na rizika řešení z hlediska sociálního vyloučení. Vzniká jakýsi kompromis o dočasnosti řešení a akceptován je plán týkající se snížení kapacity bydlení oproti původnímu záměru radnice. na podzim ale Agentura vystoupila proti návrhu, tvrdila, že k prostupnému bydlení nejsou ve městě podmínky, že není zajištěna sociální práce a tvoří se nová sociálně vyloučená lokalita. Agentura z města odchází na rozhodnutí Monitorovacího výboru Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. V Holešově se nejednalo o integraci Romů, nýbrž o segregaci a to je v rozporu s činností Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. 10. ledna město odpovídá jednomyslným neschválením podmínek, který Agentura podmiňovala další spolupríci. V době působení Agentury tak dochází k ukázkovému příkladu vymístění vyloučených jedinců na periferii města do fyzicky vymezeného prostoru se silným symbolickým stigmatem. Integrativní přístup je tak převálcován řešením podporujícím symbolickou i faktickou izolaci na lokální úrovni.
Starosta v regonálním tisku Holešovsko (3/2011) reaguje tím, že splnění podmínek by znamenalo neúměrné finanční zatížení městského rozpočtu a muselo by investovat "velké prostředky do úzké skupiny občanů". Dále uvádí, že "pomoc ze strany Agentury nebyla pro město zvlášť přínostná. Omezovala se předeveším na rady v rovnině teoretických proklamací. Ze strany Agentury také vidím snahu ukládat městům povinnosti, které jim nepřísluší".
V únoru při rozhodoání Monitorovacího výboru ohledně prodloužení činnosti Agentury v pilotních lokalitách padlo rozhodnutí s okamžitou platností ukončit působení v Holešově. Tím činnost Agentury ve městě definitivně skončila. Agentura jako organizace působila na aktéry lokálního partnerství spíše neutrálně. za velmi dobou ji označila čtvrtina respondentů (25%), za dobrou ji neoznačil nikdo. Polovina dotázaných Agenturu neshledala ani doboru ani špatnou (50%). Za špatnou ji neoznačil nikdo a za velmi špatnou ji označila čtvrtina respondentů (25%).
Existuje mnoho okolností, které mohly ovlivnit působení Agentury v obci. Co ovlivňovalo podle aktérů působení Agentury v Holešově? Ze začátku byla obec spolupráci nakloněná. Potom došlo k neporozumění, kdy obec přestěhovala Romy a to vyvolalo roztržku a další neshody mezi Agenturou a obcí. Město argumentovalo tím, že nejsou žádné výsledky. A tak se chopilo řešení samo. Agentura podle jedné aktérky neby důsledná a obávala se, že s nimi představitelé přestanou komunikovat, pokud by si chtěla něco prosadit. V každém případě neshoda mezi postoji Agentury a města vyústily v omezenou činnost.
Přispěla Agentura svou přítomností ke zlepšení prointegračních politik v obci? Určitě ano uvedla více než čtvrtina dotázaných aktérů (28,6%), spíše ano uvedla více než desetina aktérů (14,3%). Přítomnost Agentury vedla ke zlepšení politik podle aktérů 42,9%. Agentura ke zlepšení spíše nepřispěla uvedlo 14,3% aktérů a 42,8% aktérů uvedlo, že Agentura určitě ke zlepšení nepřispěla.
Dokázala Agentura v lokalitě reagovat na potřeby obyvatel sociálně vyloučených lokalit? Určitě dokázala reagovat podle 33,3% aktérů, spíše dokázala reagovat podle 16,7% dotázaných. 50% se domnívá, že Agentura dokázala reagovat. 33,3% si myslí, že adekvátně nereagovala a 16,7% uvedlo, že určitě adekvátně nereagovala. Celkem tedy na potřeby obyvatel lokalit Agentura podle hodnocení 50% aktérů reagovat nedokázala.
Jediný dopad je viditelný podle aktérů v oblasti sociálních služeb (50%). V oblasti bydlení byl zaznamenán neutrální názor na dopad činnosti Agentury. V ostatních oblastech jakou jsou bezpečí, vzdělávání, zaměstnávání a zdravotní péče nejsou dopady žádné.
Jeden záměr, který byl v pozadí výběru lokality a to nastavit zrcadlo vystěhování Romů ve Vsetíně a ukázat funkčnost integrativního přístupu, dopadl v případě Holešova fiaskem. Hlavním motivem přihlášení se města byly slibované peníze a to ministryní pro lidská práva a menšiny a je důležité říci, že právě na výstavbu náhradního sociálního bydlení výměnou za zbourání domů na ulici Školní. Je zřejmé, že záměr o vytěsnění obyvatel z lokality ležítí přímo v centru města existoval již v roce 2008. tedy na počátku vyjednávání o vstupu Agentury a za jejího příchodu. je to překvapivé, ale v v počátku Agentura správně nepřečetla segregační záměr obce a po dlouhou dobu vlastně tomuto procesu sekundovala v poněkud nedůstojné pozici.
Zjednodušeně řešeno prohráli všichni. Obec, Agentura, obyvatelé vyloučených lokalit i občané města. Problém se nepodařilo vyřešit, pouze se přemístil do míst, kde nebude tak moc na očích. Je zakonzervován a zajištěna reprodukce sociálního vyloučení mezi generacemi. Tedy pokud se za záměrem města neskrývá ještě něco dalšího. Osudy nově vzniklé sociálně vyloučené lokality odchodem Agentury určitě nekoncí." 2lokalita Bořenovská v Holešově ulice Školní v Holešově