Duben 2013

Výroční zpráva za rok 2012

5. dubna 2013 v 10:11 | Anna Remešová |  Výroční zprávy
Vážení přátelé a příznivci,
máme za sebou další rok tvrdé a usilovné práce a my Vám opět předkládáme činnost. Naší snahou je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a co nejlépe hospodařit s dotacemi. V roce 2012 fungovala sociální služba terénní programy především díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které nám poskytlo dotaci na tento program a cílovou skupinu. Terénní program fungoval rovněž díky velkému nasazení samotných pracovníků. Terénní program provádíme již sedmým rokem a tato práce je pro nás jak radostí, tak i starostí, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Situace je rok od roku vážnější.
Proto bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporují a to zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí a Zlínskému kraji. Co nejsrdečněji děkuji všem pracovníkům za jejich odvedenou práci při zajišťování terénního programu. O jejich dobře odvedené práci hovoří i chvála představitelů měst, ve kterých působí.
Celkem jsme pracovali v šesti městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Uherském Brodě, Uherském Ostrohu a Kunovicích. Pomáhali jsme s problémy 454 občanům, které provázela kumulace vážných problémů, které nejde řešit ze dne na den, ale jejich řešení vyžaduje několika letou práci a odříkání. Působením na pozici ředitelky organizace jsem se přesvědčila o tom, že ne každý pracovník tuto tvrdou řeholi zvládne. Po roce odchází pracovat k jinému zaměstnavateli, jelikož u něj má větší jistotu financí, menší nátlak na psychiku a odpadnou jim stresy z nejistého financování. O to více musím pochválit pracovníky - Romy, kteří tuto náročnou práci vykonávají již několik let a stále mají velikou chuť do práce i přes všechny problémy, které tuto službu provázejí.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat Mgr. Nersesjan, radní Zlínského kraje, která má pochopení pro romskou problematiku, pracovnicím sociálních odborů měst i kraje a zástupcům NNO, které se zabývají integrací Romů, žijících ve Zlínském kraji.
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín zajišťovala v roce 2012 také doučování romských dětí prostřednictvím pracovníků - pedagogů, kteří se věnovali žákům základních škol ve městě Kunovice a Uherský Ostroh.
Naše organizace 31. března 2012 končila projekt z ESF, DLOUHÁ CESTA" financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (reg. č. CZ.1.04/3.2.01/19.00001). Projekt byl zaměřen především na podporu sociální služby - terénní programy. Hlavním cílem podpory je sociální začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, zajištění dostupnosti, kvality a kontroly služeb, včetně odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání. Závěry výsledky a výstupy jsou pravidelně vyhodnocovány a předávány zainteresovaným subjektům. Z tohoto projektu byla hrazena terénní práce pro města Zlín, Kroměříž, Holešov, Uherský Ostroh. V těchto lokalitách působili 4 terénní pracovníci, kteří denně docházeli do romských rodin. Projekt byl zdárně ukončen, závazné indikátory byly překročeny a vše bylo řádně vyúčtováno. Tato dotace měla hodně pozitiv, která naši činnost podstatně ulehčovala:
a) terénní práce ve vyloučených lokalitách kontinuálně pokračovala po celou dobu trvání projektu
b) nemuseli jsme odhlašovat internet, telefon, služby spojené s nájmem aj.
c) pracovníci nemuseli přerušovat svůj zaměstnanecký poměr a hlásit se na přechodnou dobu na úřady práce
d) pracovníci neprožívali stresové období s nejistým očekáváním, zda bude či nebude přidělena organizaci dotace na další období.
V každém případě se těšíme, až začne další dotační období z ESF na léta 2014 - 2020. Doufáme, že opět uspějeme s víceletým projektem, což nám naší práci usnadní.
Projekt "Domovníci v romských lokalitách"
Od dubna 2012 do prosince 2012 naše organizace vykonávala činnost "Domovníků v romských lokalitách", kde zaměstnávala 3 romské občany, kteří se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, sekali trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Podstatou tohoto projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly.
Domovníci fungovali v roce 2012 v lokalitě Bořenovská v Holešově, Račín v Kroměříži a na ul. Větrná v Uherském Brodě. Opět patří veliký dík Mgr. Nersesjan, radní Zlínského kraje za finanční podporu této činnosti. Dotaci na tuto činnost poskytl Zlínský kraj ze svého rozpočtu, za což mu patří veliké díky.
Vzdělávání pracovníků
Naši pracovníci se rovněž vzdělávají, aby se ve své práci zdokonalili. Pravidelně se každoročně účastní vzdělávání, seminářů a školení. Mezi nejvýznamnější patří dvoudenní školení, které pořádá Zlínský kraj. Zde pracovníci načerpají informace, které jsou aktuální pro výkon jejich práce. Na tomto semináři se zaměstnanci ARGA setkají s terénními pracovníky jiných organizací a mohou si tak předávat zkušenosti navzájem. Toto školení považujeme za velmi přínosné, jelikož se účastníci semináře mohou ptát povolaných lidí na různé specifické věci a problémy, se kterými se setkávají v terénu. Rovněž získají kontakty na odborníky, kterých mohou využít při výkonu své práce.
Vzdělávání pracovníků v roce 2012:
dluhové poradenství
prevence týrání a zneužívání osob, problematika šikany
syndrom vyhoření
změny v exekučním řízení
romská integrace
přechod dávek hmotné nouze
Informace získané na vzdělávání pracovníci uplatňují při poradenství a řešení problémů v romské menšině. Vzdělávání jim pomáhá při práci, kterou vykonávají v sociálně vyloučených lokalitách a je ku prospěchu cílové skupině. Přesto je velmi nutná spolupráce s pracovníky sociálních odborů, úřadů práce i ostatních institucí při řešení špatné životní situace uživatelů služby.
Celkem výnosy
2 745 tis. Kč
Rozdíl příjmy a výdaji
+ 7 tis. Kč