Duben 2015

Terénní programy v roce 2015

7. dubna 2015 v 11:56 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Dne 18. 2. 2015 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb pro rok 2015 pod č. usn. 0432/Z15/15. Dotace je určena plnění povinností příjemce dotace uvedených v §95 písm. g) a h) zákona o sociálních službách, na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristika je uvedena v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách. Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015. Dotace je poskytována na základě §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidlea), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech") a v souladu se zákonem o sociálních službách. Pravidla a podmínky pro udělení, čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou dále stanovena v Metodice MPSV ČR pro poskytování dotací ze statátního rozpočtu krajům.

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín v letošním roce rozšíří terénní programy. Celkem tak bude v roce 2015 působit ve městech: Zlín, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves, Hulín, Holešov, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Kunovice a nově také ve Valašském Meziříčí.

Terénní program je určen především pro romskou menšinu žijící ve Zlínském kraji. Vyhledává osoby žijících v sociálně vyloučených lokalitách, s cílem motivovat je k řešení jejich nepříznivé životní situace, poskytnout jim podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé situace a při jejich zpětném začleňování do společnosti.
Zásady poskytování sociální služby
  • bezplatnost,
  • diskrétnost,
  • nestrannost,
  • nezávislost,
  • dodržování práv klientů,
  • respektování rozhodnutí klienta,
  • konkrétní služby pro konkrétního klienta,
  • služby se přizpůsobují potřebám klientů, ne klient službě,
  • pohlíží se na celkovou situaci uživatele, na souvislosti.