Březen 2016

Zpřísnění trestů a nové trestné činy

16. března 2016 v 14:09 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství

Zpřísnění trestů a nové trestné činy

Nový trestní zákoník zpřísňuje postihy za nejzávažnější trestné činy proti životu a zdraví (vražda, úmyslné ublížení na zdraví atd.) a některé trestné činy proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (např. loupež, znásilnění). Zpřísnění v této oblasti je reakcí na prohlubující se konflikty ve společnosti a nové negativní jevy, jakož i formy trestné činnosti, stoupající brutalitu pachatelů, mezinárodní zločin a závažnost činů. V souvislosti s tím se zvyšuje obecná horní hranice sazby trestu odnětí svobody z 15 na 20 let, přičemž výjimečným trestem bude kromě doživotí i trest odnětí svobody od 20 do 30 let (podle původní úpravy od 15 do 25 let), čímž se tento druh výjimečného trestu více přibližuje trestu doživotnímu.
V závislosti na vývoji společnosti, společenských vztahů, a tím i nových nežádoucích jevů, pamatuje nový trestní zákoník také na některé nové trestné činy, jako např. tzv. stalking.

Zvýšená ochrana života a zdraví občanů

Život a zdraví jednotlivce chrání trestní zákoník jako nejdůležitější společenskou hodnotu. Projevuje se to nejen ve zvýšeném trestním postihu nejzávažnějších úmyslných trestných činů, jako je vražda, zabití nebo těžké ublížení na zdraví, ale i v dalších ustanoveních chránících lidský život a zdraví.
Chráněn je zvýšenou měrou i život a zdraví před nedbalostními trestnými činy.
Příklad: Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu a ještě porušuje dopravní předpisy, čímž způsobí vážnou dopravní nehodu s následkem smrti nebo těžké újmy na zdraví, může počítat s trestem odnětí svobody nikoli do pěti let jako dosud, ale až s osmiletým trestem odnětím svobody.

Přísnější postih recidivy

Nový trestní zákoník také umožňuje výrazně přísněji postihnout recidivu, a to zejména u zvlášť závažných zločinů prostřednictvím mimořádného zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody.

Nový trestný čin zabití

Nová skutková podstata trestného činu zabití dopadá na dvě skupiny případů, jež mají společné to, že pachatel úmyslně jiného usmrtil. V prvém případě se tak stalo v důsledku silného rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku pachatele, ve druhém případě v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.
Příklad: Manželka, která po dlouhém týrání nebo jiných projevech domácího násilí zabila svého manžela, nebude odsouzena za vraždu, ale za zabití s mírnější trestní sazbou na tři až osm roků odnětí svobody.

Nový trestný čin nebezpečné pronásledování (stalking)

Nový trestní zákoník trestá závažnější případy pronásledování nebo slídění, které podle platné úpravy jsou trestněprávně nepostižitelné.

Neplatiči výživného až na pět let do vězení

Neplatiče výživného bude možné odsoudit ze zákona již po čtyřech měsících neplacení výživného (místo judikaturou stanovených šesti měsíců), přičemž pachateli-neplatiči bude hrozit v případě recidivy trest až na pět let vězení.

Zvýšená ochrana zdravotníků a záchranářů

Trestní zákoník zakotvuje zvýšenou ochranu záchranářů a dalších osob v podobném postavení. Zatímco podle trestního zákona platného do konce roku 2009 hrozil pachateli za napadení a zranění záchranáře trest odnětí svobody nejvýše na dva roky, podle nového trestního zákoníku bude pachatel ohrožen trestem až na pět let.
Stejná zvýšená ochrana se stanoví u trestných činů vraždy, nebezpečného vyhrožování, těžkého ublížení na zdraví a ublížení na zdraví. V případě těžké újmy na zdraví místo osmi let pachateli hrozí dvanáct let vězení.

Sexuální nátlak

Nový trestní zákoník zvyšuje ochranu společnosti před sexuálně motivovanými trestnými činy, při nichž pachatel zneužije závislosti oběti danou věkem, mentalitou či sociální situací. Dříve mohl počítat pouze s dvouletým trestem a pouze tehdy, došlo-li k souloži s osobou mu svěřenou nebo na pachateli závislou, mladší 18 let. Nově budou trestné i jiné formy sexuálního uspokojení, a to i vůči dospělým osobám, za podmínky, že pachatel využije bezbrannosti či závislosti oběti nebo svého postavení a z něj vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
Základní sazba se zvyšuje na dvojnásobek ze dvou na čtyři roky odnětí svobody a nejpřísnější sazba, způsobí-li tímto činem pachatel smrt, se zvedá dokonce na 15 let. Touto skutkovou podstatou jsou chráněny všechny potenciální oběti bez ohledu na jejich věk.

Zvýšená trestnost za týrání zvířat

Zcela zásadně se mění a výrazně zpřísňuje postih za týrání zvířat. Dosavadní úprava, která postihovala odnětím svobody až na jeden rok týrání zvířete pouze v případech recidivy, nebo teprve v případech utýrání zvířete, se nahrazuje přísnou úpravou postihující utýrání zvířete až tříletým trestem a zcela nově postihuje trestem odnětí svobody až na pět let utýrání většího počtu zvířat.
Trestnost se rozšiřuje i na závažná nedbalostní jednání. Až na dva roky odnětí svobody může být odsouzen pachatel, který z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt.
Zdroj:http://www.reformajustice.cz/cz/trestni-zakonik/zprisneni-trestu-a-nove-trestne-ciny.html#zabiti

Alternativní tresty

16. března 2016 v 9:18 | Mgr. Vlasta Pátková |  Poradenství

Alternativní tresty

Posilování úlohy alternativních trestů je jednou z hlavních filozofií zákoníku. U méně závažných trestných činů je cílem nahradit trest odnětí svobody alternativními druhy trestů.
Systém trestních sankcí se proto doplňuje o nové alternativní tresty:
 • trest domácího vězení
 • trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Také dochází k úpravě některých již existujících alternativních trestů tak, aby jejich pojetí umožnilo efektivnější využití a dosažení účelu trestu:
 • Rozšiřují se možnosti uložení peněžitého trestu a jeho výměry až do 36,5 mil. Kč (dříve pouze do 5 mil. Kč).
 • Nově je upraven trest obecně prospěšných prací tak, aby ještě před jeho uložením soud zjišťoval podmínky pro jeho výkon.

Trest domácího vězení

Umožňuje postih pachatele, aniž by musel být vytrhován ze své rodiny a pracovních návyků; přináší také úsporu nákladů na výkon trestu.
Trest domácího vězení otevírá zcela novou kapitolu trestní politiky České republiky a následuje praxi osvědčenou již v mnoha evropských zemí. Tento nový trest by měl mimo jiné systémově zaplnit "mezeru", která vznikne díky nové úpravě trestu obecně prospěšných prací, který už nebude možné ukládat např. pachatelům opakované, zejména majetkové trestné činnosti, a u nichž soud zvažuje již uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody. Právě zde bude namístě zvážit alternativu - uložení trestu domácího vězení, tj. že odsouzený bude mít povinnost zdržovat se v zákonem stanovené době (od 20.00 do 05.00) výhradně ve svém obydlí, pokud soud nerozhodne jinak. Dodržování tohoto trestu bude zajištěno nejprve namátkovou kontrolou prováděnou úředníkem probační a mediační služby (za tímto účelem je odsouzený povinen probačnímu úředníkovi umožnit vstup do místa výkonu trestu), posléze prostřednictvím elektronického monitorovacího systému, tj. tzv. elektronického náramku. Kontrolu výkonu trestu domácího vězení prostřednictvím elektronického monitorovacího systému, který umožňuje detekci pohybu odsouzeného, zajistí probační a mediační služba ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému. Trest domácího vězení může být uložen za přečiny v maximální délce dvou let.

Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce až do deseti let

Nový trestní zákoník umožňuje uložit pachateli za daných podmínek samostatně až na 10 let trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Při výkonu tohoto trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem podle probačního plánu.
Jak by to asi vypadalo v praxi…
……Tomáš má mezi fandy fotbalového klubu pražské "S" oprávněnou pověst člena tvrdého jádra klubu. Tu při každém zápase pravidelně utvrzuje v bitkách s táborem protivníka. Anonymita davu dává Tomášovi jistotu neodhalení. Tedy dávala. Policie totiž přestala suplovat pořadatele a kluby musely nainstalovat na stadiony kamery a výrazně posílit i omladit pořadatelskou službu. To všechno vedlo k odhalení Tomáše jako výtržníka při fotbalovém zápase obou slavných pražských "S". K takovému odhalení došlo u Tomáše poprvé, a i proto vyváznul před soudem s podmínkou. Pokud se to jemu podobným "nadšencům" stane nyní, bude mít soud mnohem účinnější nástroj. Soud pravděpodobně zakáže takovým osobám vstup na sportovní akce až na 10 let, a navíc bude muset Tomáš či jemu podobní spolupracovat podle plánu s probačním úředníkem.

Novinky v úpravě trestu obecně prospěšných prací

Trestní zákoník mnohem přesněji a přísněji vymezuje cílovou skupinu pachatelů, které má být tento trest uložen a především zamezuje ukládání tohoto trestu právě recidivistům, kteří tento trest již v minulosti nevykonali nebo jejichž kriminální minulost a aktuální životní situace nedává dostatek záruk, že ho budou schopni úspěšně splnit. Rovněž dochází k podstatnému administrativnímu zjednodušení a na druhé straně zpřesnění organizace celého trestu. Probační a mediační služba ČR připravuje celostátní elektronický webový katalog požadavků na obecně prospěšné práce, který bude k dispozici soudcům a vyšším soudním úředníkům, což také celou věc urychlí. Všechny tyto změny přispějí k výraznému zvýšení vykonatelnosti a kvality tohoto trestu.
(Zdroj:http://www.reformajustice.cz/cz/trestni-zakonik/alternativni-tresty.html)

Výroční zpráva 2014

14. března 2016 v 13:02 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení přátelé,

máme za sebou rok 2015 a přišla řada na informace o našem působení v roce 2015. Náš spolek se soustředí převážně na sociální službu "Terénní programy" zaměřenou na romskou menšinu žijící ve Zlínském kraji. V roce 2015 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a co nejlépe hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a měst Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže a Uherského Brodu.
Terénní program fungoval rovněž díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již desátým rokem a tato práce je pro nás také i starostí, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Díky Zlínskému kraji se nám daří zachovat tuto sociální službu, kterou jsme v roce 2015 rozšířili na města Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.
Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2015 přispěli nám finanční částkou na rozšíření a pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 400 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2015 ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Uherském Brodu a Valašském Meziříčí. Tuto činnost vykonávali romští zaměstnanci, kteří si v lokalitách dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Musím také říci, že v převážné většině v těchto lokalitách bydlí neromové. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality.

Poděkování za vstřícný přístup k řešení romské integrace patří:
Mgr. Taťáně Valentové-Nersesjan - radní Zlínského kraje
Bc. Kateřině Francové - náměstkyni primátora Magistrátu města Zlína
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení neziskového sektoru
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Ing. Janu Hrdému - místostarostovi města Uherský Brod
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru Uherského Brodu
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního v Kunovicích
Jiřímu Ottovi - místostarostovi města Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru města Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefovi Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru Rožnov pod Radhoštěm

Poděkování patří také všem zaměstnancům ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, z.s. za jejich odvedenou práci při zajišťování sociální služby "Terénní programy", za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a mnohdy také na okraji společnosti.
Zaměstnancům, kteří odvádí práci za každého počasí. O jejich dobře odvedené práci hovoří i chvála představitelů měst, ve kterých působí.
Klienti u nás nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Nebereme ohled na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost.
Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.
Terénní sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. Na rozdíl od sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.
Terénní programy se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb se jedná o spolupráci s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Také pro nás platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

ARGO, společnost dobré vůle Zlín


Naše organizace se od roku 2007 zabývá poradenstvím a pomocí osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Činnost byla financovaná dotace MPSV ČR a Zlínského kraje na rok 2014.
Terénní program byl prováděn ve městech:

 • Zlín
 • Holešov
 • Hulín
 • Záhlinice
 • Kroměříž
 • Bystřice pod Hostýnem
 • Uherský Brod
 • Uherský Ostroh
 • Ostrožská Nová Ves
 • Kunovice
Posláním sociální služby terénní sociální práce je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších sociálních struktur.

Cíle dosahujeme pomocí následujících kroků:
a) Zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu konkrétního klienta.
b) Zprostředkováváme služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.
c) Pomáháme klientům s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jejich práv.
d) Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí.
e) Motivujeme okolí klienta, obyvatele sociálně vyloučené lokality k řešení jejich problémů.
f) Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
g) Na místní úrovni pracujeme na změně přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám.

1. Terénní program v romské menšině ve Zlínském kraji

Terénní program jsme realizovali celkem v 10 městech Zlínského kraje. Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 480 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků.

2. Projekt "Domovníci v romských lokalitách"
Našim další činností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývá dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, sekali trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách.
Kvalifikovaná a účinná TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (TSP) je založena na důvěře a spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem. Terénní sociální pracovník přichází za klienty přímo do jejich prostředí, zjišťuje okolnosti jejich problémů u nich doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání, atp. Věnuje jejich případu podstatně více času, než si to mohou dovolit úředníci za svých kanceláří.
Základním cílem TSP je poskytnut lidem žijícím v ghettech pomáhajícího pracovníka - poradce, průvodce, mediátora, organizátora, komunitního plánovače, autoritu. Po vstupu do lokality pracovník nabízí své služby, analyzuje situaci v místě, zjišťuje možnosti zlepšení celkové situace v ghettu, propojuje své služby s ostatními sociálními službami v regionu. Neformálními schůzkami s lidmi z ghetta si buduje pozici respektovaného poradce, o jehož službách vědí všichni nebo alespoň většina zdejších lidí. Stanovuje pravidla, kdy a kde je k zastižení pro konzultace, v ideálním případě má pro tytu účely k dispozici kancelář přímo v ghettu.

Terénní sociální pracovník se soustředí na pomoc jednotlivým klientům a klientským rodinám. Analyzuje jejich situaci, pomáhá řešit okamžité problémy, ale také vyhledává souvislosti a příčiny propadu svých klientů do sociální izolace. Společně s klienty pak stanovuje postupné kroky, které povedou ke stabilizaci, v ideálním případě zlepšení klientovy životní situace. V nejobecnějších pojmech je jeho úkolem podporovat u klientů schopnost řídit si svůj život samostatně, stabilizovat domácí rozpočet. Znamená to motivovat rodiny k tomu, aby se udržely na "normální hladině fungování". Dále má terénní pracovník zprostředkovávat klientům služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.


Hospodaření v roce 2014
Příjmy 3 238 227 Kč
Výdaje 3 066 884 Kč
Rozdíl171 343 Kč


Výroční zpráva 2013

14. března 2016 v 12:51 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy

Základní údaje o organizaci

Název organizace: ARGO, Společnost dobré vůle
Kontaktní adresa: tř. T. Bati 1276, II. Morýsův dům, Zlín 760 01
Mobil: 774 489 543
Web: www.argozlin.blog.cz
E-mail: argo.patkova@seznam.cz
IČ: 00568813
Sídlo organizace: tř. T. Bati 1276, II. Morýsův dům, 760 01 Zlín
Organizace založena: 8. 4. 1991 - zapsána u MVČR pod. č. VS/1-6112/91- R
Bankovní spojení: Uni Credit Bank, pobočka Zlín, Bartošova 5532 Zlín 76001
Č. ú: 2102197560/2700


ARGO, společnost dobré vůle Zlín

Naše organizace se od roku 2007 zabývá poradenstvím a pomocí osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.
Na tuto činnost obdržela organizace dotaci z MPSV ČR na rok 2013.
Terénní program je prováděn ve městech:
- Zlín
- Holešov
- Kroměříž
- Bystřice pod Hostýnem
- Uherský Brod
- Uherský Ostroh
- Ostrožská Nová Ves
- Kunovice
Terénní prací se snažíme pomáhat lidem při řešení či zmírnění jejich problémů. Naše práce měla vliv na klienty, což vedlo ke změně jejich způsobu života. Ve všech lokalitách, kde se terénní práce prováděla, se lidé potýkali se stejnými problémy.
Jednalo se především:
- o vysokou nezaměstnanost
- špatné či nevhodné bydlení
- vysokou zadluženost
- nízkou vzdělanost
Větší část obyvatelstva těchto lokalit žije pouze ze sociálních dávek, jsou bez stálého zaměstnání a dostali se do pasti zadluženosti. Tým terénních pracovníků svojí pravidelnou činností u klientů se snažili o pomoc při řešení jejich svízelné situace. Pracovníci ARGA jsou průvodci, rádci a pomocníci pro tyto občany. Sociální službu "Terénní program", má naše organizace zaregistrovaný od 1. 6. 2010. Službu provádíme individuálně dle potřeb jednotlivých klientů.

V průběhu roku 2013 došlo ke změně na postu ředitelky organizace. Paní Anna Remešová se rozhodla k 1. 10. 2013 rezignovat na funkci ředitelky. Správní radou organizace byla jmenovaná Mgr. Vlasta Pátková ředitelkou a statutární zástupkyní a to od 1. 10. 2013. Jedná se o funkci čestnou, bez nároku na honorář.


Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážení přátelé a příznivci,
skončil nám rok 2013 a my Vám opět rádi předkládáme informace o naší vyčerpávající a usilovné činnosti. Naší snahou je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a co nejlépe hospodařit s dotacemi.

V roce 2013 fungovala sociální služba terénní programy především díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které nám poskytlo dotaci na tuto sociální službu a cílovou skupinu. Terénní program fungoval rovněž díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již osmým rokem a tato práce je pro nás také i starostí, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Přes veškerá úskalí se nám to zatím daří udržovat.

Proto bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporují a to zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí, pracovníkům Krajského úřadu Zlínského kraje, radní pro sociální oblast Mgr. Valentové-Nersesjan, představitelům měst Holešova, zejména Mgr. Rudolfu Seifertovi, Uherského Brodu, zejména Ing. Hrdému, Kroměříže, Kunovic, zejména Mgr. Majíčkové MBA, Uherského Ostrohu, zejména Ing. Galuškové a Bystřici pod Hostýnem.

Co nejsrdečněji děkuji také všem pracovníkům za jejich odvedenou práci při zajišťování terénního programu. Děkuji všem pracovníkům za vynikající výsledky při terénní práci, za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a na okraji společnosti. Zaměstnancům, kteří pracují za mrazu, deště i za horka. Nemají se kde najíst, kde si odskočit na WC. Často se nají až po příchodu domů. Přesto jdou do lokalit s pracovním nasazením, i když vědí, že řešení problémů u této cílové skupiny lidí je na dlouhá léta. Bez takovýchto pracovníků by lidé na pokraji chudoby neměli jiného zastání. Patří jim všem veliké díky. O jejich dobře odvedené práci hovoří i chvála představitelů měst, ve kterých působí.

Naši pracovníci v roce 2013

Václav Strnadel - ekonom
vede po účetní stránce projekty ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín a dbá na jejich správné vyúčtování a efektivní hospodaření.

Lokalita Holešov, Hulín, Záhlinice - František Kulhavý PhD., terénní pracovník
Pracovník začal v Holešově působit v dubnu 2013. Mimo město Holešov pracoval také pro města Hulín a Záhlinice. Celkem pomáhal 47 dospělým uživatelům služby. Spolupracoval s pracovníky Městského úřadu Holešov. Pomáhal s hledáním náhradního bydlení pro romské rodiny a věnoval se řešení zadluženosti u klientů. Lokalita Bořenovská je lokalita za městem, kde bydlí převážně jen Romové. Nejčastěji se zde řeší špatná školní docházka, vysoká nezaměstnanost a zadluženost. V Holešově je velmi nepravděpodobné zajistit rodinám podnájem. Lidé nechtějí pronajmout byt romským rodinám.

Lokalita Uherský Brod, Kunovice - Emil Gabčo, terénní pracovník
Svoji činnost zahájil v březnu 2013, kdy organizace obdržela dotaci na terénní program prostřednictvím MPSV ČR. Pracovník působil v lokalitách Větrná a Vazová. Mimo město působí v Těšově a Kunovicích. Pomáhá celkem 86 dospělým uživatelům služby. Za jeho přispění bylo přiděleno romským rodinám nové bydlení a byl nápomocen 2 rodinám s nařízenou evakuací a hledáním vhodného ubytování. Pracovník pomáhal klientům s hledáním zaměstnání, i když se jednalo o krátkodobé brigády a práce na VPP. V lokalitě Nový dvůr v Kunovicích, pomáhal pracovník 34 uživatelům, kteří pochází ze Slovenska. Ti obývali činžovní domy, které patří italské firmě, která má sídlo v Uherském Hradišti. S touto firmou nebyla dobrá spolupráce, nechodili na domluvená jednání, podnájemníci nemají smlouvy k užívání bytů, které jsou zdevastované díky nezájmu majitelů nemovitostí. Byty se neopravují a jsou ve velmi špatném stavu. Přesto podnájemníci platí nájemné. Mezi největší problémy v uvedených lokalitách patří vysoká nezaměstnanost, špatné či nevhodné bydlení, nízká vzdělanost a vysoká zadluženost.

Lokalita Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves - Mgr. Vlasta Pátková, terénní sociální pracovnice
Pracovnice činnost zahájila činnost v lokalitě 1. března 2013. Nakontaktovala a věnovala se celkem 69 dospělým uživatelům. Velmi úzce spolupracovala s místostarostkou Ing. Galuškovou, se kterou řešila problémy místních Romů. Doučovala 4 romské děti, které si díky tomu zlepšily známky ve škole. Zabývala se vysokou zadlužeností, dohlížela na dodržování splátkových kalendářů a spolupracovala s městem při řešení dluhů na nájemném. Mezi největší problémy v lokalitě patřila vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost a zadluženost. Od října 2013 se stala ředitelkou ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín.

Lokalita Zlín - Martina Havlová, terénní pracovnice
Svoji činnost zahájila v březnu 2013. Působí ve Zlíně převážně v lokalitě Obeciny a Jižní Svahy. Tato pracovnice pomáhala 107 dospělým uživatelům služby. Od března do listopadu 2013 pomohla zaměstnat 15 klientů, 7 romským rodinám pomohla vyřídit nové bydlení a podnájem. Zabývala se také oddlužením klientů na nájmech a službách s tím spojených. Za jejího přispění byl povolen osobní bankrot 4 romským občanům a jeden je ještě v řešení. Byla nápomocna klientům při vyřizování splátkových kalendářů, při vypisování žádostí, odvolání a také při vyřizování různých osobních dokladů.

Lokalita Kroměříž - Bc. Jana Zavadilová, terénní sociální pracovnice
Od března 2013 do konce roku byla v pracovní neschopnosti. Do lokality na zástup za nemoc byla přijata paní Erika Balážová. Erika Balážová, terénní pracovnice
Svoji činnost zahájila v červenci 2013, kdy nastoupila na zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici, která působila v lokalitě Kroměříž. Patří mezi nejstarší pracovníky ARGA a Romové k ní mají jak úctu, tak i důvěru. Celkem pomáhá 162 dospělým uživatelům služby. Za dobu od července do listopadu 2013 pomohla najít bydlení dvěma romským rodinám, pomohla 12 romských rodin oddlužit na nájmech a službách s tím spojených. Romové se potýkají s vysokou nezaměstnaností, s nízkou vzdělaností a neposlední řadě také s nepochopením většinového obyvatelstva. Vlnu odporu u ostatních obyvatel v Kroměříži vyvolala jedna romská olašská rodina, která byla z města přestěhovaná do lokality Račín, kde doposud bydleli jen slovenští Romové. Od příchodu nové rodiny si začali okolní obyvatelé stěžovat na veliký hluk, nevhodné chování dětí i dospělých. V loaklitě se začala častěji objevovat městská policie. S příchodem chladnějšího počasí se situace zklidnila, problémy opět začnou s příchodem teplejšího počasí na jaře. V lokalitě Račín pracuje Rom jako domovník, který udržuje čistotu a pořádek. Okolní obyvatelé toto vnímají pozitivně. Touto činností se zamezilo šíření zápachu v letních dnech, vyvážení zařízení domácnosti před domy, tvorbě černých skládek apod.

Lokalita Bystřice pod Hostýnem, hotel Podhoran - Bc. Tamara Sichálková, terénní sociální pracovnice a Michal Gabčo, terénní pracovník
Lokalita Bystřice pod Hostýnem původně nebyla v plánu činnosti pro terénní program. Vzhledem k tomu, že se ve městě nakupily problémy s ubytováním romských rodina na hotelu Podhoran, bylo dodatečně domluveno, že terénní pracovníci ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín budou působit i v této lokalitě a pokusí se situace ve městě zklidnit. Město požádalo ARGO o zajištění terénní práce, ale majitel hotelu a jeho družka ji odmítali. Do hotelu terénní pracovníky vpustili až v měsíci září 2013. Jako důvod uváděli, že je na hotelu karanténa kvůli svrabu. Situace se nakonec vyřešila a pracovníci začali docházet do hotelu a pomáhat obyvatelům s řešením problémů. Zde pracovali dva pracovníci, jeden je Rom a druhý nerom. Bylo velmi nutné, aby pracovali ve dvojici a to z bezpečnostního hlediska. V této ubytovně se terénní práci nedaří, jelikož romské rodiny zde hodně migrují. Odchází z hotelu do jiného města při rozpracovaném řešení problémů. Není jistota, že se řešený problém dotáhne do konce. Po odchodu rodiny nemá pracovnice žádné informace o jejich životní situaci. Po odchodu jedné rodiny přichází další a řeší se stále dokola stejné problémy. Lidé, kteří jsou zde ubytovaní, jsou bez stálého bydlení, bez práce, bez vzdělání a bez snahy řešit svoje problémy. Jejich děti nechodí řádně do školy, provádí drobnou trestnou činnost. Pracovníci se starali o 30 dospělých uživatelůa 33 romských dětí. Bydlení se snažili zajistit pro 6 rodin a s 8 rodinami řešili zadluženost. Snažili se pomoci uživatelům s hledáním zaměstnání. Spolupracovali s OSPODem, sociálním odborem města a školami. Po zahájení terénní práce na hotelu Podhoran se situace značně zklidnila. Uklidnila se i většinová společnost.
Již nyní se těšíme, že brzy budou vyhlášené další dotační období z ESF na léta 2014 - 2020. Doufáme, že opět uspějeme s víceletým projektem, což nám naší práci v terénu usnadní.

2. Domovníci v romských lokalitách
Našim druhým projektem jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývá dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, sekali trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách.

a) Zlín - Obeciny, jedná se o místní část, která je součástí městské památkové zóny. Bytové objekty tvoří 20 za sebou jdoucích řad v mírně svažitém terénu. Jsou to převážně malometrážní byty v cihlových domech, které mají např. i 10 vchodů, tzn., že tam bydlí 10 rodin. Do této lokality se sestěhovaly romské rodiny, které bydlely v různých částech města. Sestěhování má dva důvody a to jednak, že zde bydlí jejich příbuzní a za druhé byty, mají malý kousek zahrádky, kde si mohou občané v létě ogrilovat, anebo posedět venku. Zde na pořádek a čistotu dohlížela Romka jako domovnice. Tato činnost se velmi osvědčila. Pořádek začali vnímat i ostatní obyvatelé lokality. Mezi největší problémy v romské menšině patří vysoká nezaměstnanost a zadluženost. Ve Zlíně je jinak situace velmi dobrá, oproti jiným městům. Dá se říci, že nejlepší z kraje.
b) Kroměříž - Račín, ul. U Zámečku - jedná se o byty se zvláštním určením. V této lokalitě je 100% nezaměstnanost. Ta se odráží od skryté diskriminace zaměstnavatelů a také nízká kvalifikace uchazečů o zaměstnání. Dnes musí být i na ty nejobyčejnější práce různá osvědčení a rekvalifikace, která Romům chybí. Obyvatelé této lokality ztratili pracovní návyky, potýkají se s dlouhodobou neschopností hospodaření s penězi a mají problém dostát svým finančním závazkům. Uspokojí okamžitě své potřeby bez ohledu na další závazky. Obyvatelé lokality jsou apatičtí bez motivace k řešení vlastních problémů.
Lokalita Račín, ul. Braunerova- jedná se o bytovou zástavbu se zvláštním určením. Žijí v nich převážně Romové. V této lokalitě je 100% nezaměstnanost. Ta se odráží od skryté diskriminace zaměstnavatelů a také nízká kvalifikace uchazečů o zaměstnání. Dnes musí být i na ty nejobyčejnější práce různá osvědčení a rekvalifikace, která Romům chybí. Obyvatelé této lokality ztratili pracovní návyky, potýkají se s dlouhodobou neschopností hospodaření s penězi a mají problém dostát svým finančním závazkům. Uspokojí okamžitě své potřeby bez ohledu na další závazky. Obyvatelé lokality jsou apatičtí bez motivace k řešení vlastních problémů. Také v těchto lokalitách pracoval Rom jako domovník, který udržoval čistotu a pořádek. Okolní obyvatelé toto vnímali pozitivně. Touto činností se zamezilo šíření zápachu v letních dnech, vyvážení zařízení domácnosti před domy, tvorbě černých skládek apod.

c) Uherský Brod - Větrná a Vazová. Zde uklízí domovnice, která si svoji práci odvádí kvalitně a poctivě. Je také příkladem pro ostatní romské občany. Její činnost ocenili i představitelé a pracovníci města. V lokalitách se udržuje pořádek a čistota

d) Holešov - Bořenovská, v této prostorově i sociálně vyloučené lokalitě za městem bylo v roce 2010 vybudováno 17 jednopodlažních bytů. Žije cca 70 osob. Byty byly postaveny 2+kk (32 m2)a 3+kk (48 m2). Budovy jsou rozděleny do bytových bloků. V malometrážních bytech je velká koncentrace osob s dětmi. Obyvatelé této vyloučené lokality jsou převážně Romové, kteří se potýkají navíc i se sociálním vyloučením, mezi které patří kumulace několika problémů najednou např. nevhodné bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká vzdělanost, špatný zdravotní stav některých občanů, špatná školní docházka dětí, vysoká zadluženost aj. sociálně patologické jevy např. gamblig, kouření, drobná kriminalita. V této lokalitě pracuje terénní pracovník i domovník, který dohlíží na čistotu, pořádek a v zimním období i o bezpečnost v lokalitě.
Terénní pracovník této oblasti pracuje také s romskými rodinami v Hulíně a Záhlinicích.

Účinná terénní práce ve vyloučených lokalitách je založena na důvěře a spolupráci mezi klientem a terénním pracovníkem, který dochází přímo do jejich prostředí, kde mapuje okolnosti jejich problémů doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání atd. Z našich letitých zkušeností vyplývá, že sociální pracovnice měst do rodin téměř nedochází, a když, tak převážně za účasti terénního pracovníka. Vychází to také z jejich pracovního vytížení. Mají více klientů a časté kumulace činností. Terénní pracovník má své klienty více na očích a je s ním podle potřeby např. v dennodenním kontaktu.

Terénní pracovník je pro cílovou skupinu poradcem, průvodcem, mediátorem, organizátorem a také autoritou. Motivuje rodiny, aby se udržely na hladině fungování, i když to někdy vůbec není lehké. Klienti jsou totiž denně vystaveni hned několika problémům najednou. Potýkají se s problémy s bydlením, nezaměstnaností, nízkou vzdělaností, závislostí na sociálních dávkách a děti ve velké většině, problémům s prospěchem ve škole. K tomu se přidávají ještě rodinné problémy např. neúplné rodiny, odebrané děti do ústavní péče, problémy s lichvou, zdravotní problémy, diskriminace téměř na každém kroku a to vše provází tyto lidi ztráta životní motivace a pasivita k řešení nakumulovaných problémů.


STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2013
Spotřeba materiálu 61 tis. Kč
Cestovné pracovníků 119 tis. Kč
Ostatní služby 62 tis. Kč
Mzdové náklady 2 278 tis. Kč
Daně, poplatky 9 tis. Kč


Terénní programy

14. března 2016 v 11:28 | Mgr. Vlasta Pátková |  Projekty
Pro rok 2016 byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dotace na "Terénní programy" pro města Zlínského kraje Zlín, Kroměříž, Holešov, Hulín, Bystřice pod Hostýnem, Uherský Brod, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Kunovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Zde působí terénní sociální pracovníci převážně v romských rodinách, kde pomáhají řešit kumulaci problémů cca 565 občanům. Nejčastěji řešení problémy uživatelů služby:
1. dluhy vůči městům (nájemné, domovní odpad apod.),
2. využití příjmů (hospodaření domácností),
3. státní sociální podpora a dávky v hmotné nouzi,
4. bydlení,
5. docházka dětí do škol,
6. nezaměstnanost,
7. konflikty v soužití.
Sociální služba pomáhá uživatelům v řešení problémů, orientaci v informacích, oddlužení a také v získání zaměstnání i bydlení. V roce 2015 jsme pomohli najít práci 66 osobám. V převážné většině se jednalo o práce krátkodobého charakteru a brigády. 26 rodinám jsme pomohli najít vhodnější bydlení. K tomu všemu se terénní pracovníci denně přesvědčují o tom, zda uživatelé dodržují plán, který si spolu dohodli. Služba pomáhá mj. také ke zklidnění situace mezi Romy a většinovým obyvatelstvem. Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení dotace na tuto službu.