Výroční zpráva 2013

14. března 2016 v 12:51 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy

Základní údaje o organizaci

Název organizace: ARGO, Společnost dobré vůle
Kontaktní adresa: tř. T. Bati 1276, II. Morýsův dům, Zlín 760 01
Mobil: 774 489 543
Web: www.argozlin.blog.cz
E-mail: argo.patkova@seznam.cz
IČ: 00568813
Sídlo organizace: tř. T. Bati 1276, II. Morýsův dům, 760 01 Zlín
Organizace založena: 8. 4. 1991 - zapsána u MVČR pod. č. VS/1-6112/91- R
Bankovní spojení: Uni Credit Bank, pobočka Zlín, Bartošova 5532 Zlín 76001
Č. ú: 2102197560/2700


ARGO, společnost dobré vůle Zlín

Naše organizace se od roku 2007 zabývá poradenstvím a pomocí osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.
Na tuto činnost obdržela organizace dotaci z MPSV ČR na rok 2013.
Terénní program je prováděn ve městech:
- Zlín
- Holešov
- Kroměříž
- Bystřice pod Hostýnem
- Uherský Brod
- Uherský Ostroh
- Ostrožská Nová Ves
- Kunovice
Terénní prací se snažíme pomáhat lidem při řešení či zmírnění jejich problémů. Naše práce měla vliv na klienty, což vedlo ke změně jejich způsobu života. Ve všech lokalitách, kde se terénní práce prováděla, se lidé potýkali se stejnými problémy.
Jednalo se především:
- o vysokou nezaměstnanost
- špatné či nevhodné bydlení
- vysokou zadluženost
- nízkou vzdělanost
Větší část obyvatelstva těchto lokalit žije pouze ze sociálních dávek, jsou bez stálého zaměstnání a dostali se do pasti zadluženosti. Tým terénních pracovníků svojí pravidelnou činností u klientů se snažili o pomoc při řešení jejich svízelné situace. Pracovníci ARGA jsou průvodci, rádci a pomocníci pro tyto občany. Sociální službu "Terénní program", má naše organizace zaregistrovaný od 1. 6. 2010. Službu provádíme individuálně dle potřeb jednotlivých klientů.

V průběhu roku 2013 došlo ke změně na postu ředitelky organizace. Paní Anna Remešová se rozhodla k 1. 10. 2013 rezignovat na funkci ředitelky. Správní radou organizace byla jmenovaná Mgr. Vlasta Pátková ředitelkou a statutární zástupkyní a to od 1. 10. 2013. Jedná se o funkci čestnou, bez nároku na honorář.


Úvodní slovo ředitelky organizace

Vážení přátelé a příznivci,
skončil nám rok 2013 a my Vám opět rádi předkládáme informace o naší vyčerpávající a usilovné činnosti. Naší snahou je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a co nejlépe hospodařit s dotacemi.

V roce 2013 fungovala sociální služba terénní programy především díky Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které nám poskytlo dotaci na tuto sociální službu a cílovou skupinu. Terénní program fungoval rovněž díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již osmým rokem a tato práce je pro nás také i starostí, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Přes veškerá úskalí se nám to zatím daří udržovat.

Proto bych ráda poděkovala všem, kteří nás podporují a to zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí, pracovníkům Krajského úřadu Zlínského kraje, radní pro sociální oblast Mgr. Valentové-Nersesjan, představitelům měst Holešova, zejména Mgr. Rudolfu Seifertovi, Uherského Brodu, zejména Ing. Hrdému, Kroměříže, Kunovic, zejména Mgr. Majíčkové MBA, Uherského Ostrohu, zejména Ing. Galuškové a Bystřici pod Hostýnem.

Co nejsrdečněji děkuji také všem pracovníkům za jejich odvedenou práci při zajišťování terénního programu. Děkuji všem pracovníkům za vynikající výsledky při terénní práci, za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a na okraji společnosti. Zaměstnancům, kteří pracují za mrazu, deště i za horka. Nemají se kde najíst, kde si odskočit na WC. Často se nají až po příchodu domů. Přesto jdou do lokalit s pracovním nasazením, i když vědí, že řešení problémů u této cílové skupiny lidí je na dlouhá léta. Bez takovýchto pracovníků by lidé na pokraji chudoby neměli jiného zastání. Patří jim všem veliké díky. O jejich dobře odvedené práci hovoří i chvála představitelů měst, ve kterých působí.

Naši pracovníci v roce 2013

Václav Strnadel - ekonom
vede po účetní stránce projekty ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín a dbá na jejich správné vyúčtování a efektivní hospodaření.

Lokalita Holešov, Hulín, Záhlinice - František Kulhavý PhD., terénní pracovník
Pracovník začal v Holešově působit v dubnu 2013. Mimo město Holešov pracoval také pro města Hulín a Záhlinice. Celkem pomáhal 47 dospělým uživatelům služby. Spolupracoval s pracovníky Městského úřadu Holešov. Pomáhal s hledáním náhradního bydlení pro romské rodiny a věnoval se řešení zadluženosti u klientů. Lokalita Bořenovská je lokalita za městem, kde bydlí převážně jen Romové. Nejčastěji se zde řeší špatná školní docházka, vysoká nezaměstnanost a zadluženost. V Holešově je velmi nepravděpodobné zajistit rodinám podnájem. Lidé nechtějí pronajmout byt romským rodinám.

Lokalita Uherský Brod, Kunovice - Emil Gabčo, terénní pracovník
Svoji činnost zahájil v březnu 2013, kdy organizace obdržela dotaci na terénní program prostřednictvím MPSV ČR. Pracovník působil v lokalitách Větrná a Vazová. Mimo město působí v Těšově a Kunovicích. Pomáhá celkem 86 dospělým uživatelům služby. Za jeho přispění bylo přiděleno romským rodinám nové bydlení a byl nápomocen 2 rodinám s nařízenou evakuací a hledáním vhodného ubytování. Pracovník pomáhal klientům s hledáním zaměstnání, i když se jednalo o krátkodobé brigády a práce na VPP. V lokalitě Nový dvůr v Kunovicích, pomáhal pracovník 34 uživatelům, kteří pochází ze Slovenska. Ti obývali činžovní domy, které patří italské firmě, která má sídlo v Uherském Hradišti. S touto firmou nebyla dobrá spolupráce, nechodili na domluvená jednání, podnájemníci nemají smlouvy k užívání bytů, které jsou zdevastované díky nezájmu majitelů nemovitostí. Byty se neopravují a jsou ve velmi špatném stavu. Přesto podnájemníci platí nájemné. Mezi největší problémy v uvedených lokalitách patří vysoká nezaměstnanost, špatné či nevhodné bydlení, nízká vzdělanost a vysoká zadluženost.

Lokalita Uherský Ostroh, Ostrožská Nová Ves - Mgr. Vlasta Pátková, terénní sociální pracovnice
Pracovnice činnost zahájila činnost v lokalitě 1. března 2013. Nakontaktovala a věnovala se celkem 69 dospělým uživatelům. Velmi úzce spolupracovala s místostarostkou Ing. Galuškovou, se kterou řešila problémy místních Romů. Doučovala 4 romské děti, které si díky tomu zlepšily známky ve škole. Zabývala se vysokou zadlužeností, dohlížela na dodržování splátkových kalendářů a spolupracovala s městem při řešení dluhů na nájemném. Mezi největší problémy v lokalitě patřila vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost a zadluženost. Od října 2013 se stala ředitelkou ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín.

Lokalita Zlín - Martina Havlová, terénní pracovnice
Svoji činnost zahájila v březnu 2013. Působí ve Zlíně převážně v lokalitě Obeciny a Jižní Svahy. Tato pracovnice pomáhala 107 dospělým uživatelům služby. Od března do listopadu 2013 pomohla zaměstnat 15 klientů, 7 romským rodinám pomohla vyřídit nové bydlení a podnájem. Zabývala se také oddlužením klientů na nájmech a službách s tím spojených. Za jejího přispění byl povolen osobní bankrot 4 romským občanům a jeden je ještě v řešení. Byla nápomocna klientům při vyřizování splátkových kalendářů, při vypisování žádostí, odvolání a také při vyřizování různých osobních dokladů.

Lokalita Kroměříž - Bc. Jana Zavadilová, terénní sociální pracovnice
Od března 2013 do konce roku byla v pracovní neschopnosti. Do lokality na zástup za nemoc byla přijata paní Erika Balážová. Erika Balážová, terénní pracovnice
Svoji činnost zahájila v červenci 2013, kdy nastoupila na zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici, která působila v lokalitě Kroměříž. Patří mezi nejstarší pracovníky ARGA a Romové k ní mají jak úctu, tak i důvěru. Celkem pomáhá 162 dospělým uživatelům služby. Za dobu od července do listopadu 2013 pomohla najít bydlení dvěma romským rodinám, pomohla 12 romských rodin oddlužit na nájmech a službách s tím spojených. Romové se potýkají s vysokou nezaměstnaností, s nízkou vzdělaností a neposlední řadě také s nepochopením většinového obyvatelstva. Vlnu odporu u ostatních obyvatel v Kroměříži vyvolala jedna romská olašská rodina, která byla z města přestěhovaná do lokality Račín, kde doposud bydleli jen slovenští Romové. Od příchodu nové rodiny si začali okolní obyvatelé stěžovat na veliký hluk, nevhodné chování dětí i dospělých. V loaklitě se začala častěji objevovat městská policie. S příchodem chladnějšího počasí se situace zklidnila, problémy opět začnou s příchodem teplejšího počasí na jaře. V lokalitě Račín pracuje Rom jako domovník, který udržuje čistotu a pořádek. Okolní obyvatelé toto vnímají pozitivně. Touto činností se zamezilo šíření zápachu v letních dnech, vyvážení zařízení domácnosti před domy, tvorbě černých skládek apod.

Lokalita Bystřice pod Hostýnem, hotel Podhoran - Bc. Tamara Sichálková, terénní sociální pracovnice a Michal Gabčo, terénní pracovník
Lokalita Bystřice pod Hostýnem původně nebyla v plánu činnosti pro terénní program. Vzhledem k tomu, že se ve městě nakupily problémy s ubytováním romských rodina na hotelu Podhoran, bylo dodatečně domluveno, že terénní pracovníci ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín budou působit i v této lokalitě a pokusí se situace ve městě zklidnit. Město požádalo ARGO o zajištění terénní práce, ale majitel hotelu a jeho družka ji odmítali. Do hotelu terénní pracovníky vpustili až v měsíci září 2013. Jako důvod uváděli, že je na hotelu karanténa kvůli svrabu. Situace se nakonec vyřešila a pracovníci začali docházet do hotelu a pomáhat obyvatelům s řešením problémů. Zde pracovali dva pracovníci, jeden je Rom a druhý nerom. Bylo velmi nutné, aby pracovali ve dvojici a to z bezpečnostního hlediska. V této ubytovně se terénní práci nedaří, jelikož romské rodiny zde hodně migrují. Odchází z hotelu do jiného města při rozpracovaném řešení problémů. Není jistota, že se řešený problém dotáhne do konce. Po odchodu rodiny nemá pracovnice žádné informace o jejich životní situaci. Po odchodu jedné rodiny přichází další a řeší se stále dokola stejné problémy. Lidé, kteří jsou zde ubytovaní, jsou bez stálého bydlení, bez práce, bez vzdělání a bez snahy řešit svoje problémy. Jejich děti nechodí řádně do školy, provádí drobnou trestnou činnost. Pracovníci se starali o 30 dospělých uživatelůa 33 romských dětí. Bydlení se snažili zajistit pro 6 rodin a s 8 rodinami řešili zadluženost. Snažili se pomoci uživatelům s hledáním zaměstnání. Spolupracovali s OSPODem, sociálním odborem města a školami. Po zahájení terénní práce na hotelu Podhoran se situace značně zklidnila. Uklidnila se i většinová společnost.
Již nyní se těšíme, že brzy budou vyhlášené další dotační období z ESF na léta 2014 - 2020. Doufáme, že opět uspějeme s víceletým projektem, což nám naší práci v terénu usnadní.

2. Domovníci v romských lokalitách
Našim druhým projektem jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývá dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, sekali trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách.

a) Zlín - Obeciny, jedná se o místní část, která je součástí městské památkové zóny. Bytové objekty tvoří 20 za sebou jdoucích řad v mírně svažitém terénu. Jsou to převážně malometrážní byty v cihlových domech, které mají např. i 10 vchodů, tzn., že tam bydlí 10 rodin. Do této lokality se sestěhovaly romské rodiny, které bydlely v různých částech města. Sestěhování má dva důvody a to jednak, že zde bydlí jejich příbuzní a za druhé byty, mají malý kousek zahrádky, kde si mohou občané v létě ogrilovat, anebo posedět venku. Zde na pořádek a čistotu dohlížela Romka jako domovnice. Tato činnost se velmi osvědčila. Pořádek začali vnímat i ostatní obyvatelé lokality. Mezi největší problémy v romské menšině patří vysoká nezaměstnanost a zadluženost. Ve Zlíně je jinak situace velmi dobrá, oproti jiným městům. Dá se říci, že nejlepší z kraje.
b) Kroměříž - Račín, ul. U Zámečku - jedná se o byty se zvláštním určením. V této lokalitě je 100% nezaměstnanost. Ta se odráží od skryté diskriminace zaměstnavatelů a také nízká kvalifikace uchazečů o zaměstnání. Dnes musí být i na ty nejobyčejnější práce různá osvědčení a rekvalifikace, která Romům chybí. Obyvatelé této lokality ztratili pracovní návyky, potýkají se s dlouhodobou neschopností hospodaření s penězi a mají problém dostát svým finančním závazkům. Uspokojí okamžitě své potřeby bez ohledu na další závazky. Obyvatelé lokality jsou apatičtí bez motivace k řešení vlastních problémů.
Lokalita Račín, ul. Braunerova- jedná se o bytovou zástavbu se zvláštním určením. Žijí v nich převážně Romové. V této lokalitě je 100% nezaměstnanost. Ta se odráží od skryté diskriminace zaměstnavatelů a také nízká kvalifikace uchazečů o zaměstnání. Dnes musí být i na ty nejobyčejnější práce různá osvědčení a rekvalifikace, která Romům chybí. Obyvatelé této lokality ztratili pracovní návyky, potýkají se s dlouhodobou neschopností hospodaření s penězi a mají problém dostát svým finančním závazkům. Uspokojí okamžitě své potřeby bez ohledu na další závazky. Obyvatelé lokality jsou apatičtí bez motivace k řešení vlastních problémů. Také v těchto lokalitách pracoval Rom jako domovník, který udržoval čistotu a pořádek. Okolní obyvatelé toto vnímali pozitivně. Touto činností se zamezilo šíření zápachu v letních dnech, vyvážení zařízení domácnosti před domy, tvorbě černých skládek apod.

c) Uherský Brod - Větrná a Vazová. Zde uklízí domovnice, která si svoji práci odvádí kvalitně a poctivě. Je také příkladem pro ostatní romské občany. Její činnost ocenili i představitelé a pracovníci města. V lokalitách se udržuje pořádek a čistota

d) Holešov - Bořenovská, v této prostorově i sociálně vyloučené lokalitě za městem bylo v roce 2010 vybudováno 17 jednopodlažních bytů. Žije cca 70 osob. Byty byly postaveny 2+kk (32 m2)a 3+kk (48 m2). Budovy jsou rozděleny do bytových bloků. V malometrážních bytech je velká koncentrace osob s dětmi. Obyvatelé této vyloučené lokality jsou převážně Romové, kteří se potýkají navíc i se sociálním vyloučením, mezi které patří kumulace několika problémů najednou např. nevhodné bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká vzdělanost, špatný zdravotní stav některých občanů, špatná školní docházka dětí, vysoká zadluženost aj. sociálně patologické jevy např. gamblig, kouření, drobná kriminalita. V této lokalitě pracuje terénní pracovník i domovník, který dohlíží na čistotu, pořádek a v zimním období i o bezpečnost v lokalitě.
Terénní pracovník této oblasti pracuje také s romskými rodinami v Hulíně a Záhlinicích.

Účinná terénní práce ve vyloučených lokalitách je založena na důvěře a spolupráci mezi klientem a terénním pracovníkem, který dochází přímo do jejich prostředí, kde mapuje okolnosti jejich problémů doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání atd. Z našich letitých zkušeností vyplývá, že sociální pracovnice měst do rodin téměř nedochází, a když, tak převážně za účasti terénního pracovníka. Vychází to také z jejich pracovního vytížení. Mají více klientů a časté kumulace činností. Terénní pracovník má své klienty více na očích a je s ním podle potřeby např. v dennodenním kontaktu.

Terénní pracovník je pro cílovou skupinu poradcem, průvodcem, mediátorem, organizátorem a také autoritou. Motivuje rodiny, aby se udržely na hladině fungování, i když to někdy vůbec není lehké. Klienti jsou totiž denně vystaveni hned několika problémům najednou. Potýkají se s problémy s bydlením, nezaměstnaností, nízkou vzdělaností, závislostí na sociálních dávkách a děti ve velké většině, problémům s prospěchem ve škole. K tomu se přidávají ještě rodinné problémy např. neúplné rodiny, odebrané děti do ústavní péče, problémy s lichvou, zdravotní problémy, diskriminace téměř na každém kroku a to vše provází tyto lidi ztráta životní motivace a pasivita k řešení nakumulovaných problémů.


STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2013
Spotřeba materiálu 61 tis. Kč
Cestovné pracovníků 119 tis. Kč
Ostatní služby 62 tis. Kč
Mzdové náklady 2 278 tis. Kč
Daně, poplatky 9 tis. KčCelkem náklady 2 529 tis. Kč
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama