Výroční zpráva 2014

14. března 2016 v 13:02 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení přátelé,

máme za sebou rok 2015 a přišla řada na informace o našem působení v roce 2015. Náš spolek se soustředí převážně na sociální službu "Terénní programy" zaměřenou na romskou menšinu žijící ve Zlínském kraji. V roce 2015 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a co nejlépe hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a měst Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže a Uherského Brodu.
Terénní program fungoval rovněž díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již desátým rokem a tato práce je pro nás také i starostí, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Díky Zlínskému kraji se nám daří zachovat tuto sociální službu, kterou jsme v roce 2015 rozšířili na města Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.
Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2015 přispěli nám finanční částkou na rozšíření a pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 400 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2015 ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Uherském Brodu a Valašském Meziříčí. Tuto činnost vykonávali romští zaměstnanci, kteří si v lokalitách dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Musím také říci, že v převážné většině v těchto lokalitách bydlí neromové. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality.

Poděkování za vstřícný přístup k řešení romské integrace patří:
Mgr. Taťáně Valentové-Nersesjan - radní Zlínského kraje
Bc. Kateřině Francové - náměstkyni primátora Magistrátu města Zlína
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení neziskového sektoru
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Ing. Janu Hrdému - místostarostovi města Uherský Brod
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru Uherského Brodu
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního v Kunovicích
Jiřímu Ottovi - místostarostovi města Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru města Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefovi Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru Rožnov pod Radhoštěm

Poděkování patří také všem zaměstnancům ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, z.s. za jejich odvedenou práci při zajišťování sociální služby "Terénní programy", za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a mnohdy také na okraji společnosti.
Zaměstnancům, kteří odvádí práci za každého počasí. O jejich dobře odvedené práci hovoří i chvála představitelů měst, ve kterých působí.
Klienti u nás nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Nebereme ohled na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost.
Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.
Terénní sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. Na rozdíl od sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.
Terénní programy se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb se jedná o spolupráci s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Také pro nás platí povinnost registrace, která se řídí zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

ARGO, společnost dobré vůle Zlín


Naše organizace se od roku 2007 zabývá poradenstvím a pomocí osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení. Činnost byla financovaná dotace MPSV ČR a Zlínského kraje na rok 2014.
Terénní program byl prováděn ve městech:

  • Zlín
  • Holešov
  • Hulín
  • Záhlinice
  • Kroměříž
  • Bystřice pod Hostýnem
  • Uherský Brod
  • Uherský Ostroh
  • Ostrožská Nová Ves
  • Kunovice
Posláním sociální služby terénní sociální práce je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. Minimálním cílem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace klienta. Optimálním cílem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Rovněž se snažíme zapojit klienta do širších sociálních struktur.

Cíle dosahujeme pomocí následujících kroků:
a) Zvyšujeme sociální kompetence a sociální mobilitu konkrétního klienta.
b) Zprostředkováváme služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.
c) Pomáháme klientům s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jejich práv.
d) Minimalizujeme rizika spojená se životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí.
e) Motivujeme okolí klienta, obyvatele sociálně vyloučené lokality k řešení jejich problémů.
f) Rozvíjíme spolupráci s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
g) Na místní úrovni pracujeme na změně přístupu samospráv k sociálně vyloučeným lokalitám.

1. Terénní program v romské menšině ve Zlínském kraji

Terénní program jsme realizovali celkem v 10 městech Zlínského kraje. Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 480 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků.

2. Projekt "Domovníci v romských lokalitách"
Našim další činností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývá dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, sekali trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách.
Kvalifikovaná a účinná TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE (TSP) je založena na důvěře a spolupráci mezi klientem a sociálním pracovníkem. Terénní sociální pracovník přichází za klienty přímo do jejich prostředí, zjišťuje okolnosti jejich problémů u nich doma, ve škole, na úřadě, v zaměstnání, atp. Věnuje jejich případu podstatně více času, než si to mohou dovolit úředníci za svých kanceláří.
Základním cílem TSP je poskytnut lidem žijícím v ghettech pomáhajícího pracovníka - poradce, průvodce, mediátora, organizátora, komunitního plánovače, autoritu. Po vstupu do lokality pracovník nabízí své služby, analyzuje situaci v místě, zjišťuje možnosti zlepšení celkové situace v ghettu, propojuje své služby s ostatními sociálními službami v regionu. Neformálními schůzkami s lidmi z ghetta si buduje pozici respektovaného poradce, o jehož službách vědí všichni nebo alespoň většina zdejších lidí. Stanovuje pravidla, kdy a kde je k zastižení pro konzultace, v ideálním případě má pro tytu účely k dispozici kancelář přímo v ghettu.

Terénní sociální pracovník se soustředí na pomoc jednotlivým klientům a klientským rodinám. Analyzuje jejich situaci, pomáhá řešit okamžité problémy, ale také vyhledává souvislosti a příčiny propadu svých klientů do sociální izolace. Společně s klienty pak stanovuje postupné kroky, které povedou ke stabilizaci, v ideálním případě zlepšení klientovy životní situace. V nejobecnějších pojmech je jeho úkolem podporovat u klientů schopnost řídit si svůj život samostatně, stabilizovat domácí rozpočet. Znamená to motivovat rodiny k tomu, aby se udržely na "normální hladině fungování". Dále má terénní pracovník zprostředkovávat klientům služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě.


Hospodaření v roce 2014
Příjmy 3 238 227 Kč
Výdaje 3 066 884 Kč
Rozdíl171 343 Kč
Finanční podpora:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zlínský kraj
Město Kroměříž
Město Holešov
Město Uherský Brod
Město Uherský Ostroh
Město Kunovice

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama