Březen 2018

Výroční zráva za rok 2016

22. března 2018 v 14:05 | Mgr. Vlasta Pátková |  Výroční zprávy

Vážení přátelé,

další rok je již minulostí a tato výroční zpráva je příležitostí poděkování a ohlédnutím se za rokem 2016. Zhodnotit, jak se nám podařilo pomáhat sociálně vyloučeným romským občanům, pracovníkům městských úřadů, představitelům měst a Zlínského kraje. ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. byl zapsán do Veřejného rejstříku Brno dne 1. 1. 2014 pod značkou L 942, vedená u Krajského soudu v Brně. Od 1. 6. 2010 máme registraci sociální služby "Terénní programy", identifikátor 6583408 a naší cílovou skupinou obyvatel jsou etnické menšiny. Sociální služba je určena především klientům v romských lokalitách Zlínského kraje. Věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku.
V roce 2016 jsme působili v 11 městech Zlínského kraje a to ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Hulíně, Uherském Brodu, Kunovicích, Ostrožské Nové Vsi, Uherském Ostrohu, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm. Naší snahou bylo a je pomáhat potřebným v lokalitách, ve kterých působíme a také efektivně hospodařit s dotacemi, které dostáváme ze Zlínského kraje a města Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice a Valašské Meziříčí.Terénní program fungoval díky velkému nasazení samotných pracovníků. Tuto činnost provádíme již jedenáctým rokem a tato práce je pro nás také závazkem, jak zachovat tuto službu dostupnou pro lidi sociálně i prostorově vyloučené. Co nejsrdečněji děkuji za celou organizaci všem, kteří nám v roce 2016 přispěli nám finanční částkou na pokračování naší práce. Velký dík patří Zlínskému kraji, který podpořil částkou 800 tis. Kč činnost "Domovníků v lokalitách Zlínského kraje". Domovníci působili v roce 2016 ve Zlíně, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Uherském Brodu a k rozšíření došlo ve Valašském Meziříčí. Na tuto pozici jsou po celá léta vybírání pouze romští obyvatelé lokalit, kteří si dokázali udržet pořádek a měli vliv na chování občanů, kteří tyto lokality obývali. Je zapotřebí připomenout, že ve většině lokalit, kde působí domovníci, bydlí z větší části neromští obyvatelé. Nejedná se tedy vyloženě o romské lokality.
Poděkování patří:
Mgr. Taťáně Valentové-Nersesjan - radní Zlínského kraje
Michaele Bláhové - radní Zlínského kraje
Pracovnicím Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
Bc. Kateřině Francové - náměstkyni primátora Magistrátu města Zlína
Mgr. Pavlíně Novákové - vedoucí oddělení neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje
Mgr. Rudolfu Seifertovi - starostovi města Holešova
Mgr. Michaele Vaško - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov
Mgr. Radovanu Klabalovi - vedoucímu sociálního odboru MěÚ Kroměříž
Mgr. Lence Šupkové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Uherský Brod
Mgr. Ivaně Majíčkové, MBA - starostce města Kunovic (UH)
Ing. Jiřině Galuškové - místostarostce města Uherský Ostroh
Mgr. Ivaně Majíčkové - starostce města Kunovice
Bc. Ivaně Rathúské - vedoucí odboru sociálního MěÚ Kunovice
Jiřímu Ottovi - místostarostovi města Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Marcele Vegrichtové - vedoucí soc. odboru MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Ing. Josefovi Vrátníkovi - místostarostovi města Valašské Meziříčí
Mgr. Evě Urbanové - vedoucí sociálního odboru MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Poděkování patří také všem zaměstnancům ARGA, Společnosti dobré vůle Zlín, z.s. za jejich odvedenou práci při zajišťování sociální služby "Terénní programy", za jejich obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat skupině obyvatel, která je sociálně vyloučená, žije v chudobě a mnohdy také na okraji společnosti. Zaměstnancům, kteří odvádí práci za každého počasí. O jejich dobře odvedené práci hovoří i kladné hodnocení představitelů měst, ve kterých působí.
Klienti u nás nejsou diskriminování na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu a ekonomické situace. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.Terénní sociální pracovník s klientem pracuje v jeho přirozeném prostředí, snaží se porozumět situaci, v které se nachází a společně hledají vhodná řešení. Na rozdíl od sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi tato služba má širší záběr v dopadu na klienty, neboť pracuje s jednotlivci, kteří mohou být různého věku, a není zde podmínkou, že se musí jednat o rodinu s dětmi. Obsah spolupráce tvoří například řešení dluhů a jejich prevence, problémy spojené s bydlením, návrat nebo vstup na trh práce, orientace v sociálním a právním prostředí, získání sociálních dovedností.
Terénní programy se vhodně doplňují s dalšími sociálními službami: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy. Kromě dalších služeb se jedná o spolupráci s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další). Terénní programy jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 jako terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Sociální služba "Terénní programy"

Realizace v celkem v 11 městech Zlínského kraje.
Při realizaci terénní sociální služby jsme pomáhali v těžké životní situaci s řešením problémů 500 občanům, kteří se potýkali s kumulací vážných problémů. Vyřešení těchto problémů však vyžaduje několik desítek let, aby se rodiny stabilizovaly a z nepříznivé situace se dostaly. Práce s romskou menšinou vyžaduje dlouhodobost a kontinuálnost s velkým nasazením terénních sociálních pracovníků.

Počet podpořených uživatelů celkem
500
Z toho mužů
234
Z toho žen
266
Počet dětí celkem
374
Počet rodin celkem
295
Z toho nezaměstnaných celkem
301
Z toho zaměstnaných celkem
86
Ženy n MD celkem
54
ZTP celkem
29
Z toho důchodců
58Projekt "Domovníci v lokalitách Zlínského kraje"

Další aktivitou, která přispívá ke zklidnění situace mezi romskou menšinou a většinovou společností jsou "Domovníci v romských lokalitách Zlínského kraje".Tuto činnost pokrývala v roce 2016 dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 800 000,- Kč. Podstatou projektu byla snaha vyhnout se vyhrocení situace ze strany většiny, která negativně vnímá každodenní běžné rozdíly mezi minoritou a majoritou. Domovnictví je jedním z mnoha aktivit, které podporují vzájemný respekt obyvatelstva a je řešením proto, aby se vztahy nezhoršovaly. Romští občané se starali o čistotu v lokalitách a to zejména kolem popelnic, pleli trávu, zametali chodníky, dbali na dodržování pořádku a také byli kontaktními pracovníky pro soužití s většinovou společností. Jsme přesvědčení, že tato činnost přináší prospěch jak majoritní společnosti, tak i romské menšině a navíc se touto činností podpořilo zvýšení zaměstnanosti mezi Romy. V některých lokalitách je nezaměstnanost u Romů až 100%. Tato aktivita byla prováděna v sociálně vyloučených romských lokalitách. Domovnictví funguje v 8 vyloučených lokalitách Zlínského kraje ve městech Zlín, Kroměříž, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Uherský Brod a Valašské Meziříčí.
Mgr. Vlasta Pátková
statutární zástupce a ředitelka Spolku
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.
Donátoři

22. března 2018 v 13:49 | Mgr. Vlasta Pátková |  Podporují nás
  1. Zlínský kraj
  2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  3. Město Holešov
  4. Město Uherský Brod
  5. Město Kroměříž
  6. Město Kunovice
  7. Město Uherský Ostroh
  8. Valašské Meziříčí

Terénní program

22. března 2018 v 13:45 | Mgr. Vlasta Pátková
Od 1. ledna 2018 vykonáváme opět sociální službu "Terénní programy" zaměřenou na sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením. Tuto službu provádíme ve městě Zlín, Kroměříž, Holešov, Hulín, Záhlinice, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Valašské Meziříčí. Dotace z MPSV je do 31. 12. 2018. Na dofinancování služby se podílí také města Kroměříž, Holešov, Uherský Brod, Kunovice, Uherský Ostroh a Valašské Meziříčí. Všem patří velký dík, že se podílí na této sociální službě.

hledáme pracovníka/ci

22. března 2018 v 13:35 | Mgr. Vlasta Pátková
ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s. hledá zájemce o pracovní pozici terénního pracovníka/ci pro sociální službu "Terénní program" zaměřenou na romskou menšinu pro lokalitu Kroměříž. K výkonu této činnosti je zapotřebí vzdělání sociálního zaměření nebo kurz pracovníka v sociálních službách. Svůj životopis zasílejte na email: argo.patkova@seznam.cz nebo volejte na mobil 774 489 543.